­

VÝROBCOVIA ZNAČKOVÝCH VÝROBKOV NAVRHUJÚ ZNÍŽIŤ DPH NA VŠETKY POTRAVINY

V súvislosti s predstaveným balíkom potravín, na ktoré sa bude od Nového roka vzťahovať nižšia sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH), Slovenské združenie […]

ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA SZZV – 25.9.2015

ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA SZZV 25. SEPTEMBER 2015, 10:00, Stála kancelária SZZV, Metodova 7, Bratislava

Ďalšie zasadnutie: 8. DECEMBER 2015

Prítomní:

Jozef Polievka JP (MONDELEZ SLOVAKIA)
Martin […]

UCHOVÁVAJTE KAPSULY MIMO DOSAHU DETÍ!

Členovia A.I.S.E. – Medzinárodnej asociácii pre detergenty a čistiace prostriedky –  pristupujú k bezpečnosti detí s veľkou zodpovednosťou už niekoľko rokov. Podmienky […]

HOW DO I COLOUR MY HAIR SAFELY? AKO SI FARBIŤ SVOJE VLASY BEZPE ČNE?

http://www.colourwell-colourwise.eu/

COMMISSION REGULATION (EU) No 655/2013 of 10 July 2013 laying down common criteria for the justiffication of claims used in relation to cosmetic products (EN)

Cosmetic Products Notification Portal (CPNP), Portál notifikácie kozmetických výrobkov

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-677_sk.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-677_sk.htm

Zákon NR SR č.147/2001 Z.z. o reklame novelizovaný zákonom č. 525/2005 Z.z. novelizovamý zákonom č. 102/2007 Z.z.

Zákon č. 516/2008 o Audiovizuálnom fonde

Zákon NR SR č.308/2000 Z.z o vysielaní a retransmisii novelizovaný zákonom č. 206/2002 Z.z.

 

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/114/ES z 12.decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame (kodifikované znenie)

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/12/ES z 5.apríla 2006 o odpadoch

Zákon NR SR č. 119/2010 z 3.marca 2010 o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – úplné znenie – http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-obaloch/

Vyhláška MŽP SR 91/2011 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch

Značky na označovanie obalov

http://www.lrs.sk/faq/21/

Zákon č. 630/2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona č. 556/2004 Z.z.

Nariadenie vlády SR č.362/2006 o podrobnostiach o požiadavkach na výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých

Zákon č. 184/1993 o krmivách

Zákon č. 271/2005 o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon)

SMERNICA KOMISIE 2006/128/ES z 8.decembra 2006,ktorou sa mení, dopĺňa a opravuje smernica 95/31/ES ustanovujúca osobitné kritériá čistoty týkajúce sa sladidiel na použitie v potravinách