Zákon NR SR č.308/2000 Z.z o vysielaní a retransmisii novelizovaný zákonom č. 206/2002 Z.z.

Slovenčina