V súvislosti s predstaveným balíkom potravín, na ktoré sa bude od Nového roka vzťahovať nižšia sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH), Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) navrhuje uplatniť nižšiu sadzbu DPH na všetky potraviny.

„Slovensko má najvyššiu DPH na potraviny v regióne. Chápeme, že navrhovaný rozsah potravín s nižšou DPH vychádza z možností daných pre tento účel. Sme však presvedčení, že všeobecne nižšia DPH obmedzí nákupnú turistiku. V konečnom dôsledku tak štát získa viac cez vybrané dane a podporenú zamestnanosť na území Slovenska,“ uviedol výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher.

Súčasná výška DPH na potraviny je najvyššia v regióne a jedna z najvyšších v EÚ. Tovary, ktoré sú zaradené v navrhovanom balíku nižšej DPH, podľa predpokladov SZZV výrazne neovplyvnia správanie spotrebiteľov a nákupná turistika (kedy Slováci realizujú svoje bežné nákupy v susedných krajinách) bude zrejme ďalej prekvitať.

Zníženie dane z pridanej hodnoty len vybrané potraviny môže obmedziť hospodársku súťaž na trhu a zvýhodňuje len určité tovary. Jednotná, nižšia DPH podľa združenia pomôže jednoduchšej práci v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, a obmedzí možné špekulácie s rôznymi spôsobmi účtovania.