­

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 619/2003 Z.z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov

Návrh

 

Zákon

 

z ……. 2008,

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov a ktorým […]

Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače

Návrh

 

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z ……………. 2008,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače

 

 

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) […]

Vyhláška MF SR, ktorou sa mení vyhláška MF SR č. 419/2006 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh

 

Vyhláška

Ministerstva financií Slovenskej republiky

 

z ……………. 2008,

 

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré […]

Návrh výnosu MP SR a MZ SR z 9.septembra 2004 č. 2264/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca zahustené mlieko, sušené mlieko, kazeiny a kazeinaty.”

Návrh
Výnos
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z ……………………… 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva […]

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

Návrh

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z  …. 2008,

 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické […]

Návrh zákona o obaloch

 

 

Návrh zákona

ZÁKON
z …………….

 

o obaloch

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

 

1
Predmet úpravy

 

(1)     Tento zákon upravuje požiadavky […]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh

 

Zákon,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Národná rada Slovenskej […]

Návrh vyhlášky MŽP SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Návrh

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

 

z …… 2008,

 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. […]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Späť
N á v r h

 

 ZÁKON

 

z …………………2008,

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov […]

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcim na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom

Návrh

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z …………. 2008,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. z., ktorým

sa vydáva zoznam účinných látok […]

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

 

Návrh

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z  …. 2008,

 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické […]

Návrh výnosu MP SR a MZ SR, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 9.júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR, upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov.

Návrh

Vyhláška

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z ……………2015,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách […]