pk2008

10. septembra 2015

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 619/2003 Z.z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov

Návrh   Zákon   z ……. 2008,   ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení […]
10. septembra 2015

Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače

Návrh   NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z ……………. 2008, ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače     Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 […]
10. septembra 2015

Vyhláška MF SR, ktorou sa mení vyhláška MF SR č. 419/2006 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh   Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky   z ……………. 2008,   ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa […]
10. septembra 2015

Návrh výnosu MP SR a MZ SR z 9.septembra 2004 č. 2264/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca zahustené mlieko, sušené mlieko, kazeiny a kazeinaty.“

Návrh Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ……………………… 2008, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva […]
10. septembra 2015

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov

        Návrh Nariadenie vlády Slovenskej republiky z  …. 2008,   ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú […]
10. septembra 2015

Návrh zákona o obaloch

    Návrh zákona ZÁKON z …………….   o obaloch   Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:     1 Predmet úpravy   […]
10. septembra 2015

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh   Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov     Národná rada Slovenskej republiky […]
10. septembra 2015

Návrh vyhlášky MŽP SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Návrh   VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky   z …… 2008,   ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. […]
10. septembra 2015

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Späť N á v r h    ZÁKON   z …………………2008,   ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších […]
Slovenčina