Späť

N á v r h

 

 ZÁKON

 

z …………………2008,

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

Čl. I

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z. a zákona č. 547/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

 1.  § 5 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Na účely výpočtu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) základom dane pri cigaretách, ktoré nie sú označené kontrolnou známkou a ktoré sa nedodávajú pod rovnakým obchodným názvom na daňové územie, je počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet a cena najpredávanejšej cenovej kategórie cigariet (§ 40 ods. 4) prepočítaná na počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet..“.

 

 1. V § 6 ods. 2 sa slová „1,41 Sk/kus“ nahrádzajú slovami „1,58 Sk/kus“.

 

 1. V § 6 ods. 3 sa slová „2,10 Sk/kus“ nahrádzajú slovami „2,40 Sk/kus“.

 

 1. V § 7 písm. f) sa vypúšťa druhý bod.

Súčasne sa zrušuje označenie prvého bodu.

 

 1. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠7a

Oslobodenie od dane pri dovoze tabakových výrobkov dovážaných cestujúcim z územia tretích štátov v osobnej batožine

 

(1)     Na účely tohto ustanovenia sa rozumie

 1. a) cestujúcim leteckou dopravou osoba cestujúca leteckým dopravným prostriedkom okrem  dopravného prostriedku  súkromného rekreačného lietania,
 2. b) súkromným rekreačným lietaním použitie lietadla jeho vlastníkom alebo inou osobou na základe nájomného vzťahu alebo iného vzťahu na iné ako obchodné účely alebo na iné účely ako je preprava cestujúcich alebo tovaru alebo poskytovanie služieb za protihodnotu alebo pre potreby verejných orgánov,
 3. c)osobnou batožinou všetka batožina, ktorú môže cestujúci z územia tretích štátov pri ukončení svojej cesty predložiť colnému orgánu, a taktiež batožina, ktorú môže cestujúci predložiť tomuto colnému orgánu neskôr, za predpokladu, že táto batožina bola na začiatku jeho cesty zaregistrovaná spoločnosťou, ktorá je zodpovedná za jeho prepravu, ako príručná batožina,
 4. d)   neobchodným dovozom dovoz tabakových výrobkov v osobnej batožine cestujúceho, ak
 5. sú tabakové výrobky určené na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti4a) alebo sú určené ako dar,
 6. povaha a množstvo tabakových výrobkov nevzbudzujú podozrenie, že sa dovážajú na obchodné účely,
 7. sa dovoz uskutočňuje príležitostne,
 8. e) cigarkou  cigara s jednotkovou hmotnosťou najviac 3 gramy.

 

(2)     Od dane je oslobodený neobchodný dovoz tabakových výrobkov v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov najviac v množstve

 1. a)200 kusov cigariet na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 40 kusov cigariet na osobu, ak cestuje inak ako leteckou dopravou,
 2. b) 100 kusov  cigariek na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 20 kusov cigariek na osobu, ak cestuje inak ako leteckou dopravou,
 3. c) 50 kusov cigár na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 10 kusov cigár, ak cestuje inak ako leteckou dopravou,
 4. d) 250 gramov tabaku na fajčenie, ak cestuje leteckou dopravou, a 50 gramov tabaku na fajčenie, ak cestuje inak ako leteckou dopravou.

 

(3)   Každé množstvo ustanovené v odseku 2 písm. a) až d)  predstavuje 100 % celkového povoleného množstva pre tabakové výrobky. Oslobodenie od dane sa môže uplatňovať na akúkoľvek kombináciu tabakových výrobkov za predpokladu, že súhrnný percentuálny podiel jednotlivých povolených množstiev nepresahuje 100 % celkového povoleného množstva.

 

(4)   Oslobodenie od dane podľa odseku  2 sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov.“.

 

 1.  V § 9 ods. 30 písmeno c) znie:

„c)   zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých zásielkach neobchodného charakteru, určené na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej domácnosti4a) na daňovom území najviac v množstve 50 kusov cigariet alebo dovážané z územia tretích štátov v osobnej batožine cestujúceho najviac v množstve 200 kusov cigariet na osobu, ak cestujúci cestuje leteckou dopravou alebo 40 kusov cigariet na osobu, ak cestujúci cestuje inak ako leteckou dopravou,“.

 

 1.  V § 41a ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. d) sa za slová „§ 7 písm. f)“ vkladajú slová „alebo § 7a ods. 2“.

 

 1.  V prílohe č. 1 piatom bode sa na konci pripája táto veta: „Smernica Rady 2006/79/ES z  5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2006).“.

 

 1. Príloha č. 1 sa dopĺňa šiestym  bodom, ktorý znie:

„6. Smernica Rady 2007/74/ES z 20. 12. 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12. 2007).“.

 

 

Čl. II

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona          č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z. a zákona č. 609/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

 1.  V § 10 ods. 2  písmeno  i) znie:

„i)     nachádzajúci sa v bežných nádržiach motorových dopravných prostriedkov, pracovných strojov, klimatizačných, chladiarenských a iných podobných zariadení pri vstupe na daňové územie z členských štátov a pri dovoze z územia tretích štátov v množstve podľa osobitného predpisu 6a)  a ktorý slúži na ich vlastný pohon alebo prevádzku; bežnou nádržou sa na účely tohto zákona rozumie nádrž pevne zabudovaná výrobcom motorových dopravných prostriedkov toho istého typu alebo výrobcom strojov, alebo výrobcom zariadení, ako aj nádrž na plyn, ak plyn slúži ako pohonná látka, a ktorá zároveň umožňuje priame použitie pohonnej látky,“.

 

 

 

 

 

 

 1. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠10a

Oslobodenie od dane pri dovoze minerálneho oleja dovážaného cestujúcim z územia tretích štátov

 

(1)   Na účely tohto ustanovenia sa rozumie neobchodným dovozom dovoz minerálneho oleja cestujúcim, ak

 1. a)  je minerálny olej určený na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti6b)   
 2. b)  povaha a množstvo minerálneho oleja nevzbudzuje podozrenie, že sa dováža na obchodné účely,
 3. c)   sa dovoz uskutočňuje príležitostne.

 

(2) Od dane je oslobodený neobchodný dovoz minerálneho oleja z územia tretích štátov, ktorý sa nachádza v bežnej nádrži motorového dopravného prostriedku [§ 10 ods. 2 písm. i)] a ktorý slúži na jeho vlastný pohon a minerálny olej nachádzajúci sa v prenosnej nádrži v objeme nepresahujúcom desať litrov.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

„6b) § 115 Občianskeho zákonníka.“.

 

 1. § 42 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá použila minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) na iný ako určený účel, uloží colný úrad pokutu vo výške 50% dane pripadajúcej na množstvo takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 50 000 Sk.

 

(8) Fyzickej osobe, ktorá použila minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10a ods. 2 na iný ako určený účel, uloží colný úrad pokutu vo výške 50% dane pripadajúcej na množstvo takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 5 000 Sk.“.

 

 1. Príloha č. 1 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Smernica Rady 2007/74/ES z 20. 12. 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12. 2007).“.

 

 

Čl. III

Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 629/2004 Z. z., zákona č. 217/2006 Z. z. a zákona č. 283/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

 

 1. V § 7 ods. 2 písmeno f) znie:

„f)    neobchodného charakteru zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých zásielkach, určené na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej domácnosti8a) na daňovom území najviac v množstve 1 liter šumivého vína a medziproduktu s obsahom  alkoholu menej ako 22 % objemu alebo najviac v množstve 2 litre tichého vína alebo najviac v množstve tovaru podľa osobitného predpisu3) .“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a)  § 115 Občianskeho zákonníka.“.

 

 1.  Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a

Oslobodenie od dane pri dovoze vína dovážaného cestujúcim z územia tretích štátov v osobnej batožine

 

(1) Na účely tohto ustanovenia sa rozumie

 1. a)osobnou batožinou všetka batožina, ktorú môže cestujúci z územia tretích štátov pri ukončení svojej cesty predložiť colnému orgánu, a taktiež batožina, ktorú môže cestujúci predložiť tomuto colnému orgánu neskôr, za predpokladu, že táto batožina bola na začiatku jeho cesty zaregistrovaná spoločnosťou, ktorá je zodpovedná za jeho prepravu, ako príručná batožina,
 2. b) neobchodným dovozom dovoz vína v osobnej batožine cestujúceho, ak
 3.  je víno určené na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti8a) alebo je určené ako dar,
 4.  povaha a množstvo vína nevzbudzuje podozrenie, že sa dováža na obchodné účely,
 5.  sa dovoz uskutočňuje príležitostne.

 

(2) Od dane je oslobodený neobchodný dovoz šumivého vína a medziproduktu v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov najviac v množstve 2 litre šumivého vína alebo 2 litre medziproduktu, pričom ustanovené množstvo 2 litre predstavuje 100 % celkového povoleného množstva pre šumivé víno a medziprodukt. V prípade každého cestujúceho sa oslobodenie môže uplatniť ako kombinácia dovážaných množstiev šumivého vína,  medziproduktu a množstva tovaru, ktoré je oslobodené od dane podľa osobitného predpisu3), ak súhrnný percentuálny podiel jednotlivých množstiev nepresahuje 100 % celkového povoleného množstva.

 

(3) Od dane je oslobodený neobchodný dovoz tichého vína v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov najviac v množstve 4 litre.

 

(4) Oslobodenie od dane podľa odsekov 2 a 3 sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov.“.

 

 1.  V prílohe č. 1 štvrtom bode sa na konci pripája táto veta: „Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2006).“.

 

 1. Príloha č. 1 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Smernica Rady 2007/74/ES z 20. 12. 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12. 2007).“.

 

 

Čl. IV

Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona             č. 632/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 278/2006 Z. z. a zákona č. 283/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

 1. V § 7 ods. 2 písmenoj) znie:

„j)     neobchodného charakteru zaslaný fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých  zásielkach,  určené na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej domácnosti3a) na daňovom území najviac v množstve jeden liter liehu s obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu alebo najviac v množstve jeden liter liehu s obsahom  alkoholu menej ako 22 % objemu alebo najviac v množstve tovaru podľa osobitného predpisu 22) .“.

 

 1. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a

Oslobodenie od dane pri dovoze liehu dovážaného cestujúcim z územia tretích štátov v osobnej batožine

 

(1)   Na účely tohto ustanovenia sa rozumie

 1. a) osobnou batožinou všetka batožina, ktorú môže cestujúci z územia tretích štátov pri ukončení svojej cesty predložiť colnému orgánu a taktiež batožina, ktorú môže cestujúci predložiť tomuto colnému orgánu neskôr, za predpokladu, že táto batožina bola na začiatku jeho cesty zaregistrovaná spoločnosťou, ktorá je zodpovedná za jeho prepravu, ako príručná batožina,
 2. b) neobchodným dovozom dovoz liehu v osobnej batožine cestujúceho, ak
 3. je lieh určený na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti3a)alebo je určený ako dar,
 4. povaha a množstvo liehu nevzbudzuje podozrenie, že sa dováža na obchodné účely,
 5. sa dovoz uskutočňuje príležitostne.

 

(2) Od dane je oslobodený neobchodný dovoz liehu v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov najviac v množstve jeden liter liehu s obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu  alebo najviac v množstve dva litre liehu s obsahom alkoholu menej ako 22 % objemu.

 

(3) Každé množstvo ustanovené v odseku 2 predstavuje 100 % celkového povoleného množstva pre lieh. V prípade každého cestujúceho sa oslobodenie od dane môže uplatniť ako kombinácia dovážaného množstva liehu s obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu a dovážaného množstva liehu s obsahom alkoholu menej ako 22 % objemu a množstva tovaru, ktoré je oslobodené od dane podľa osobitného predpisu22), ak súhrnný percentuálny podiel jednotlivých množstiev nepresahuje 100 % celkového povoleného množstva.

 

(4) Oslobodenie od dane podľa odseku 2  sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov.“.

 

 1. V § 47a sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)   použije lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 2 písm. j) alebo  § 7a ods. 2 na iný ako určený účel.“.

 

 1. V § 47a sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)   za priestupok podľa odseku 1 písm. g) vo výške 50% dane pripadajúcej na množstvo liehu oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 2 písm. j) alebo §7a ods. 2 použitého na iný ako určený účel, najmenej však  5 000 Sk.“.

 

 1.  V prílohe č. 1 štvrtom bode sa na konci pripája táto veta: „Smernica Rady 2006/79/ES z  5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2006).“.

 

 1. Príloha č. 1 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Smernica Rady 2007/74/ES z 20. 12. 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12. 2007).“.

 

 

Čl. V

Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 630/2004 Z. z. a zákona č. 218/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

 1. V § 8 ods. 2 písmeno f) znie:

„f)  neobchodného charakteru zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých  zásielkach,  určené na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej domácnosti8a) na daňovom území najviac v hodnote 45 eur.“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) § 115 Občianskeho zákonníka.“.

 

 1. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠8a

Oslobodenie od dane pri dovoze piva dovážaného cestujúcim z územia tretích štátov v osobnej batožine

 

(1)   Na účely tohto ustanovenia sa rozumie

 1. a)osobnou batožinou batožina, ktorú môže cestujúci z územia tretích štátov pri ukončení svojej cesty predložiť colnému orgánu, a taktiež batožina, ktorú môže cestujúci predložiť tomuto colnému orgánu neskôr, za predpokladu, že táto batožina bola na začiatku jeho cesty zaregistrovaná spoločnosťou, ktorá je zodpovedná za jeho prepravu, ako príručná batožina,
 2. b) neobchodným dovozom dovoz piva v osobnej batožine cestujúceho, ak
 3. je pivo určené na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti8a)alebo je určené ako dar,
 4. povaha a množstvo piva nevzbudzuje podozrenie, že sa dováža na obchodné účely,
 5. sa dovoz uskutočňuje príležitostne.

 

(2) Od dane je oslobodený neobchodný dovoz piva v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov najviac v množstve 16 litrov.

 

(3) Oslobodenie od dane podľa odseku 2 sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov.“.

 

 

 1.  V prílohe č. 1 štvrtom bode sa na konci pripája táto veta: „Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2006).“.

 

 1. Príloha č. 1 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Smernica Rady 2007/74/ES z 20. 12. 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12. 2007).“.

 

 

Čl. VI

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z. a zákona č. 537/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

 1.  § 45 znie:

㤠45

Tovar dovážaný v osobnej batožine cestujúceho je oslobodený od dovozného cla v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.53)“.“

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 53  znie:

„53) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“.

 

 1. § 46 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 54 sa vypúšťa.

 

 1. V § 50 sa vypúšťa odsek 3.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 58a sa vypúšťa.

 

Čl. VII

 

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z. a zákona č. 593/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

 

 1.  V § 48 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

 

Doterajšie písmená d) až zc) sa označujú ako písmená c) až zb).

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠48a

 

Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru v osobnej batožine cestujúcich

 

(1)   Na účely tohto ustanovenia sa rozumie

 1. a) cestujúcim leteckou dopravou osoba cestujúca leteckým dopravným prostriedkom okrem dopravného prostriedku súkromného rekreačného lietania,
 2. b)súkromným rekreačným lietaním použitie lietadla jeho vlastníkom alebo inou osobou na základe nájomného vzťahu alebo iného vzťahu na iné ako obchodné účely alebo na iné účely ako je preprava cestujúcich alebo tovaru alebo poskytovanie služieb za protihodnotu alebo pre potreby verejných orgánov,
 3. c)osobnou batožinou všetka batožina, ktorú môže cestujúci pri ukončení svojej cesty predložiť colnému orgánu, a taktiež batožina, ktorú môže cestujúci predložiť tomuto colnému orgánu neskôr, za predpokladu, že táto batožina bola na začiatku jeho cesty zaregistrovaná spoločnosťou, ktorá je zodpovedná za jeho prepravu, ako príručná batožina; pohonné látky iné ako v odseku 12 sa za osobnú batožinu nepovažujú,
 4. d)neobchodným dovozom dovoz tovaru, ak
 5. je tovar určený na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti23a)alebo je určený ako dar,
 6. povaha a množstvo tovaru nevzbudzuje podozrenie, že tovar sa dováža na obchodné účely a
 7. dovoz sa uskutočňuje príležitostne,
 8. e) cigarkou cigara s jednotkovou hmotnosťou najviac 3 gramy.

 

(2)   Oslobodený od dane je neobchodný dovoz tovaru v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov.

 

(3)   Oslobodenie od dane podľa odseku 2 sa okrem tovaru uvedeného v odsekoch 6 až 12 uplatní na dovoz tovaru, ak jeho hodnota celkom nepresahuje

 1. a) 300 EUR na osobu inú ako uvedenú v písm. b) a c),
 2. b) 430 EUR na osobu, ak cestuje leteckou dopravou,
 3. c) 150 EUR na osobu mladšiu ako 15 rokov bez ohľadu na dopravný prostriedok.

 

(4) Na účely uplatňovania peňažných limitov podľa odseku 3 sa hodnota jednotlivého tovaru nemôže rozdeliť.

 

(5) Na účely uplatňovania oslobodenia  od dane podľa odseku 3 sa neprihliada na hodnotu osobnej batožiny cestujúceho, ktorá sa dováža dočasne alebo sa dováža spätne po jej dočasnom vývoze, a hodnotu liekov nevyhnutných na osobnú potrebu cestujúceho.

 

(6) Oslobodenie od dane podľa odseku 2 sa pri dovoze tabakových výrobkov uplatní na jedného cestujúceho najviac na množstvo

 1. a) 200 kusov cigariet na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 40 kusov cigariet na osobu, ak cestuje inak ako leteckou dopravou,
 2. b) 100 kusov cigariek na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 20 kusov cigariek na osobu, ak cestuje inak ako leteckou dopravou,
 3. c) 50 kusov cigár na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 10 kusov cigár na osobu, ak cestuje inak ako leteckou dopravou,
 4. d)250 gramov tabaku na fajčenie na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 50 gramov tabaku na fajčenie na osobu, ak cestuje inak ako leteckou dopravou.

 

(7)   Každé množstvo ustanovené v odseku 6 písm. a) až d) predstavuje 100 % celkového povoleného množstva pre oslobodenie od dane na tabakové výrobky. Oslobodenie od dane na tabakové výrobky sa môže uplatniť na akúkoľvek kombináciu tabakových výrobkov uvedených v odseku 6 písm. a) až d), ak súhrnný percentuálny podiel jednotlivých povolených množstiev nepresahuje 100 % celkového povoleného množstva.

 

(8)   Oslobodenie od dane podľa odseku 2 sa pri dovoze alkoholu a alkoholických nápojov iných ako tiché víno a pivo uplatní na jedného cestujúceho najviac na množstvo

 1. a)jeden liter alkoholu a alkoholického nápoja s obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu alebo  nedenaturovaného etylalkoholu s obsahom alkoholu 80 % objemu a viac,
 2. b) dva litre alkoholu a alkoholického nápoja s obsahom alkoholu 22 % a menej.

 

(9) Každé množstvo ustanovené v odseku 8 písm. a) a b) predstavuje 100 % celkového povoleného množstva pre oslobodenie od dane  na alkohol a alkoholické nápoje. Oslobodenie od dane na alkohol a alkoholické nápoje sa môže uplatniť na akúkoľvek kombináciu alkoholu a alkoholických nápojov uvedených v odseku 8, ak súhrnný percentuálny podiel jednotlivých povolených množstiev nepresahuje 100 % celkového povoleného množstva.

 

(10) Oslobodenie od dane podľa odseku 2 sa uplatní na dovoz tichého vína najviac v množstve štyroch litrov a na dovoz piva najviac v množstve 16 litrov.

 

(11) Oslobodenie od dane podľa odsekov 6 až 10 sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov.

 

(12) Oslobodenie od dane podľa odseku 2 sa uplatní na dovoz pohonných látok, ktoré sa nachádzajú v bežnej nádrži motorového dopravného prostriedku, a pohonných látok v prenosnom kanistri, ktorých objem nepresahuje desať litrov.“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

 

23a)  § 115 Občianskeho zákonníka.“.

 

 1. V § 59 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „cestujúci“)“.

 

 1.  V prílohe č. 6 druhom bode sa na konci pripája táto veta: „Smernica Rady 2007/74/ES z 20. 12. 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12. 2007).“.

 

 

Čl. VIII

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.