pk2008

10. septembra 2015

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcim na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom

Návrh NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z …………. 2008, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich […]
10. septembra 2015

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov

          Návrh Nariadenie vlády Slovenskej republiky z  …. 2008,   ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa […]
10. septembra 2015

Návrh výnosu MP SR a MZ SR, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 9.júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR, upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov.

Návrh Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ……………2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia […]
Slovenčina