Návrh výnosu MP SR a MZ SR, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 9.júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR, upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov.

Slovenčina