­

Návrh vyhlášky MŽP SR o zálohovaní obalov na nápoje

Návrh zákona o bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 329/2007 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení neskorších predpisov

Návrh výnosu MP SR a MZ SR, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 11.februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prídavné látky v potarvinách v znení výnosu MP SR a MZ SR z 15.marca 2010 č. 08936/2010-OL

Návrh vyhlášky MF SR, ktoru sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrbiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkov a údajoch

Návrh nového Etického kódexu reklamnej praxe

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č.329/2007 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení neskorších predpisov

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2001 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Návrh výnosu MH SR, ktorým sa ustanovjú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok

Návrh výnosu MP SR a MZ SR, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a NZ SR z 11.februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prídavné látky v potravinách