Návrh vyhlášky MF SR, ktoru sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrbiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkov a údajoch

Slovenčina