Európska komisia v stredu 11. apríla predstavila komplexný balík na ochranu spotrebiteľov pod označením New Deal For Consumers, ktorý zahŕňa zmeny v smernici o ochrane spotrebiteľov a v smernici o neférových obchodných praktikách.

Pre značkových výrobcov je zákazník na prvom mieste a preto sa vždy snaží čo najviac vyhovieť jeho očakávaniam. Práve napĺňanie očakávaní zákazníkov je základnou podmienkou úspechu značky.

Značkoví výrobcovia vždy rešpektovali nariadenia národných aj európskych legislatív a sú pripravení rešpektovať tento balíček. Máme však za to, že aj doterajšia legislatíva pokrývala všetky otázky spojené so zavádzaním spotrebiteľov a exaktné uvedenie dvojitej kvality na zoznam neprimeraných obchodných podmienok nebolo potrebné. Navyše, najvyššia možná kvalita je cieľom každého zo značkových výrobcov, ktorí sa riadia prísnymi internými predpismi často nad rámec požiadaviek legislatívy. V prípadoch, kedy sa informácie na obaloch alebo zloženie výrobkov líšia, to má svoj racionálny dôvod (napríklad rozdielne požiadavky národných autorít na označovanie, vlastnosti prírodných materiálov, rozdielny čas od výroby produktu, skladovanie, a podobne).

Spôsob posudzovania dvojitej kvality v podmienkach Slovenskej republiky v minulom roku zaznamenal viaceré výhrady, ako napríklad zaradenie testovaného výrobku,  medzi výrobky s „odlišným zložením“ len kvôli tomu, že na obale mal inak popísané zloženie, napriek tomu, že išlo o identický produkt z jedného závodu s rovnakým zložením aj senzorickými vlastnosťami.. Z tohto dôvodu bude kľúčové hlavne budúcotýždňové predstavenie jednotnej metodiky posudzovania dvojitej kvality Spoločným výskumným centrom (JRC) – jednoducho povedané, určiť čo je a čo nie je dvojitá kvalita. Podľa informácií z rokovaní pri príprave tejto metodiky bude musieť kontrolný orgán nielen rešpektovať všeobecné pravidlá, ale bude musieť vyzvať výrobcu na zdôvodnenie zistených rozdielov, a to by znamenalo ochranu výrobcov pred neodôvodneným označením zavádzania spotrebiteľov. Značkoví výrobcovia na Slovensku boli a vždy sú otvorení o týchto témach hovoriť tak s Ministerstvom pôdohospodárstva, ako aj Štátnou veterinárnou a potravinovou správou.