­

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie SR č. 329/2007 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zariadenie v biocídnych výrobkov

Návrh

N A R I A D E N I E V L Á D Y

Slovenskej republiky

z…………2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. […]

Návrh výnosu MP SR a MZ SR z 25 júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky

(Návrh)

 
VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z    , ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky […]

Návrh výnosu MP SR, ktorým sa ustanovuje spôsob užívania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu

Návrh
Výnos
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z ………… č. ,
ktorým sa ustanovuje spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej […]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh

Zákon

z……………2009,

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Národná rada […]

Návrh zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

Návrh

ZÁKON

z …………….. 2009

o podmienkach uvedenia chemických látok a zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

 

 

 

Národná rada Slovenskej republiky sa […]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z.z., o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

 

N Á V R H

 

Zákon

z …………. 2009,

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

v znení neskorších […]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

N Á R O D N Á   R A D A   S L O V E N S K E […]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

N Á R O D N Á   R A D A   S L O V E N S K E […]

Návrh vyhlášky MH SR, ktoru sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť výrobkov obsahujúcich biocídny dimetyl-fumarat”

Návrh

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z …………….. 2009,

 

ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť výrobkov
obsahujúcich biocídny dimetyl-fumarát

 

 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 […]

Návrh zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z.z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neslorších predpisov

(Návrh)

Zákon

z … 2009

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene […]

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.438/2006 o nežiadúcich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch a použiteľnosti krmív v znení nariadenia vlády SR č.430/2007 Z.z.

Návrh
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z …………….. 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti […]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2008 o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona SNR č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov

Návrh

 

Zákon

 

z …………. 2009,

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2008 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady […]