Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) bolo prijaté za člena Rady pre reklamu. SZZV od roku 1996 zastupuje značkových výrobcov na Slovensku v kľúčových otázkach týkajúcich sa výroby, predaja, distribúcie a uvádzania značky na trh. SZZV združuje popredné spoločnosti z oblasti rýchloobrátkového tovaru a to tak potravinárskeho, ako aj nepotravinárskeho charakteru.

„SZZV združuje spoločnosti, ktoré majú už v svojej DNA zadefinovaný jasný etický prístup k zákazníkovi a ku komunikácii. Naši členovia stáli napríklad pri vzniku EU Pledge, samoregulačnej iniciatívy obmedzujúcej marketing smerom k deťom. Sme presvedčení, že samoregulácia postavená na princípoch slušnosti a úcty k zákazníkovi dokáže byť oveľa efektívnejšia ako regulácia reagujúca na nešťastné aktivity individuálnych subjektov. Radu pre reklamu a jej arbitrážnu komisiu považujeme za relevantný hlas v oblasti etiky reklamy. Veríme, že naše členstvo v Rade pre reklamu bude vzájomne prospešné tak pre členov rady, ako aj nášho združenia. Aj preto sa tešíme na intenzívnu spoluprácu,“ uviedol výkonný riaditeľ SZZV, Ľubomír Tuchscher.

SZZV dlhodobo pôsobí vo viacerých medzinárodných združeniach ako Svetová federácia zadávateľov reklamy (WFA), Európska asociácia značkových výrobcov (AIM), Cosmetics Europe a Asociácia výrobcov detergentov AISE.

Združenie sa obzvlášť venuje téme ochrany značiek ako takých, podpore samoregulačných aktivít a celkovo ochrane záujmov výrobcov rýchloobrátkových tovarov na Slovensku. SZZV je okrem iného jediným subjektom, ktorý navonok zastupuje väčšinu trhu kozmetiky a čistiacich prostriedkov ako aj všetkých relevantných výrobcov tabakových výrobkov na Slovensku.

„Vítame každého nového člena, ktorý sa hlási k princípom samoregulácie a prispieva k dodržiavaniu etiky v oblasti reklamy. Slovenské združenie pre značkové výrobky združuje významných zadávateľov reklamy na trhu, ktorí tak spoločne vysielajú signál, že sa chcú aktívne zapájať do činnosti RPR a podieľať sa na jej rozvoji. Veríme, že inšpirujú aj ďalšie subjekty, ktorým etika v reklame nie je ľahostajná..“  uviedla prezidentka RPR, Miriam Benčíková – Kušnírová.