­

Návrh výnosu MP SR a MZ SR z 25 júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky

(Návrh)

 
VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z    , ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky […]

Návrh výnosu MP SR, ktorým sa ustanovuje spôsob užívania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu

Návrh
Výnos
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z ………… č. ,
ktorým sa ustanovuje spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej […]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh

Zákon

z……………2009,

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Národná rada […]

Návrh zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

Návrh

ZÁKON

z …………….. 2009

o podmienkach uvedenia chemických látok a zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

 

 

 

Národná rada Slovenskej republiky sa […]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z.z., o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

 

N Á V R H

 

Zákon

z …………. 2009,

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

v znení neskorších […]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

N Á R O D N Á   R A D A   S L O V E N S K E […]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

N Á R O D N Á   R A D A   S L O V E N S K E […]

Návrh vyhlášky MH SR, ktoru sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť výrobkov obsahujúcich biocídny dimetyl-fumarat”

Návrh

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z …………….. 2009,

 

ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť výrobkov
obsahujúcich biocídny dimetyl-fumarát

 

 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 […]

Návrh zákona o ochranných známkach a o zmene a doplnení zákona č.344/2004 o patentových zástupcoch, o zmene zákona č.444/2002 Z.z. o dozajnoch a zákona č.55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení zákona č.577/2001 Z.z. a zákona č.14/2004 Z.z. v znení zákona č.330/2007 Z.z.

(Návrh)

ZÁKON

z ….. 2009

o ochranných známkach a o zmene a doplnení zákona č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. […]

Návrh zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z.z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neslorších predpisov

(Návrh)

Zákon

z … 2009

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene […]

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.438/2006 o nežiadúcich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch a použiteľnosti krmív v znení nariadenia vlády SR č.430/2007 Z.z.

Návrh
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z …………….. 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti […]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2008 o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona SNR č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov

Návrh

 

Zákon

 

z …………. 2009,

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2008 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady […]

Návrh zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku SR v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektrých zákonov

N á v r h

 

ZÁKON

 

z …………………….2008,

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej […]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 619/2003 Z.z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov

Návrh

 

Zákon

 

z ……. 2008,

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov a ktorým […]

Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače

Návrh

 

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z ……………. 2008,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače

 

 

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) […]

Vyhláška MF SR, ktorou sa mení vyhláška MF SR č. 419/2006 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh

 

Vyhláška

Ministerstva financií Slovenskej republiky

 

z ……………. 2008,

 

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré […]

Návrh výnosu MP SR a MZ SR z 9.septembra 2004 č. 2264/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca zahustené mlieko, sušené mlieko, kazeiny a kazeinaty.”

Návrh
Výnos
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z ……………………… 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva […]

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

Návrh

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z  …. 2008,

 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické […]

Návrh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009-2010

NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN NA KONTROLU TABAKU NA OBDOBIE ROKOV 2009 – 2010

Východiská Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie […]