Výrobcovia zastúpení Slovenským združením pre značkové výrobky (SZZV) v reakcii na zverejnenie testov značkových výrobkov Ministerstvom pôdohospodárstva SR poukazujú na chýbajúcu jednotnú metodiku a absenciu rešpektovania práva výrobcu na vyjadrenie sa k zisteniam kontroly realizovanej na jeho výrobkoch pred zverejnením výsledkov.

Výrobcovia značkových výrobkov si vážia svojich spotrebiteľov a robia všetko pre to, aby  im na každom trhu priniesli čo najlepší spotrebiteľský zážitok, ktorý by zodpovedal ich očakávaniam ohľadom zloženia výrobkov a chuťových preferencií.

„Rešpektujeme odbornosť a profesionalitu pracovníkov Štátnej veterinárnej a potravinárskej správy SR, ktorí sa snažia robiť svoju prácu čo najlepšie. Na druhej strane zastávame názor, že interpretácii výsledkov testov, ktoré boli zverejnené Ministerstvom pôdohospodárstva SR v pondelok 2. októbra, chýbajú jasné pravidlá. Slovenské združenie pre značkové výrobky má zásadné výhrady voči tomu, ako sa výsledky testov prezentujú. Viaceré z výrobkov, ktoré boli označené za produkty s rôznou kvalitou, mali identifikované len rozdiely v značení a/alebo boli posúdené len na základe senzorického zhodnotenia, ktoré je veľmi subjektívne. Z uvedených dôvodov vo všeobecnom záujme žiadame, aby sa čo najskôr nastavili spoločné európske pravidlá pre posudzovanie rozdielov zistených pri výrobkoch uvádzaných na jednotný európsky trh pod rovnakou značkou a aby do prijatia jednotnej metodiky upustilo od vykonávania ďalších testov. Rovnaký prístup zvolilo aj Poľsko,“ uviedol výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher.

Od zverejnenia výsledkov prvých testov na rozdiely v zložení výrobkov, sa zástupcovia združenia viackrát písomne obrátili tak na Predsedu vlády SR ako aj Ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a žiadali vytvoriť priestor na diskusiu o tejto téme.

„Za uvedené obdobie prijala pani ministerka jeden raz našich zástupcov. Na stretnutí sme zopakovali požiadavku na právo na vyjadrenie sa k výsledkom pred zverejnením s cieľom predídenia nepresnostiam v interpretácii zistení. Napriek prísľubu zváženia toto právo výrobcom výrobkov rešpektujúcim všetku európsku a národnú legislatívu nebolo priznané,“ konštatoval výkonný riaditeľ SZZV, Ľubomír Tuchscher.

Foto: Pixabay