Topmanažéri značkových výrobcov zastúpených v Slovenskom združení pre značkové výrobky hodnotia rok 2019 pozitívne, pričom spokojnosť je mierne nižšia, ako bola pri hodnotení roka 2018. 83,4 % respondentov hodnotila rok pozitívne, z čoho 16,7 % ho hodnotilo úplne pozitívne a 66,7% skôr pozitívne. Len 16,7 % hodnotila rok neutrálne a žiadny ho nehodnotil negatívne. Pod pozitívnym hodnotením sa podpísali rast kúpnej sily slovenských spotrebiteľov a celkový rozvoj ekonomiky. Na druhej strane uplynulý rok priniesol niekoľko nečakaných zásahov do regulácie a podnikateľského prostredia, ktoré narušilo predvídateľnosť a schopnosť plánovať ďalšie projekty.

 

Rok 2019 priniesol na európskej úrovni očakávané predstavenie politiky Európskeho ekologického dohovoru, čiže tzv. Green Dealu EU. „Naši členovia túto tému berú veľmi zodpovedne a už teraz pracujú na projektoch, ktoré smerujú k naplneniu definovaných cieľov. Na najvyššej úrovni sa naši kolegovia prihlásili k iniciatíve Circular Plastics Aliance. Zároveň v jednotlivých segmentoch sú značkoví výrobcovia nositeľmi inovácií vedúcich k zlepšovaniu dopadu svojho pôsobenia na životné prostredie a v tomto ohľade chcú viesť aj svojich najdôležitejších partnerov, spotrebiteľov,“ povedal predseda predstavenstva SZZV, Martin Mittner.

 

Očakávania na rok 2020 sú zdržanlivejšie ako boli očakávania na začiatku minulého roka. Všetci opýtaní mali skôr pozitívne očakávania pre rok 2020, pričom v roku 2019 boli očakávania rozdelené medzi úplne pozitívnymi (11%) a mierne pozitívnymi (89%). Topmanažéri značkových výrobcov sú zdržanlivejší aj v oblasti očakávaní vytvárania nových pracovných miest, keď až 72,7% očakáva zachovanie súčasného počtu zamestnancov na Slovensku, 18,2% očakáva zvýšenie počtu pracovných miest a 9,1% zníženie. Respondenti sa zhodli, že výsledky začínajúceho roka budú ovplyvnené vývojom ekonomiky – tak na Slovensku ako aj na svetových trhoch, ako aj od februárových parlamentných volieb.

 

„Naši členovia očakávajú, že vláda, ktorá vzíde z volieb, bude rešpektovať princípy transparentnej tvorby legislatívy vytváranej v dialógu s dotknutými stranami a vyhne sa reštrikciám obmedzujúcim podnikateľské prostredie ako bolo zavedenie povinných minimálne 50% domácich produktov pri propagácii potravín. Spolu s našimi členmi sme pripravení byť partnerom novej vlády,“ dodal výkonný riaditeľ SZZV, Ľubomír Tuchscher.

 

Slovenské združenie pre značkové výrobky združuje významné medzinárodné spoločnosti pôsobiace na Slovensku, pričom vytvárajú pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou v porovnaní s priemerom sektora rýchloobrátkových tovarov. Prieskum bol realizovaný medzi topmanažérmi členských spoločností SZZV počas prvých týždňov januára 2020 a zapojili sa do neho zástupcovia väčšiny členských spoločností.