2010

12. septembra 2015

Návrh vyhlášky MŽP SR o zálohovaní obalov na nápoje

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/Navrh_obaly.doc“ save=“0″]
12. septembra 2015

Návrh zákona o bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/Navrh.doc“ save=“0″]
12. septembra 2015

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 329/2007 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení neskorších predpisov

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/N_vrh.doc“ save=“0″]
12. septembra 2015

Návrh vyhlášky MF SR, ktoru sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrbiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkov a údajoch

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/N_A_V.doc“ save=“0″]
12. septembra 2015

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č.329/2007 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení neskorších predpisov

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/PK_MAJ_2010_BIOCIDY.doc“ save=“0″]
12. septembra 2015

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2001 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/pripomienkove_konanie_colny_zakon_2010.rtf“ save=“0″]
12. septembra 2015

Návrh výnosu MH SR, ktorým sa ustanovjú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/vynos_oznacovanie_chem_latok.doc“ save=“0″]
12. septembra 2015

Návrh výnosu MP SR a MZ SR, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a NZ SR z 11.februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prídavné látky v potravinách

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/PK_pridavne_latky_v_potravinach.doc“ save=“0″]
Slovenčina