• Spoločnosti Coca-Cola, Mars, Mondelez, Nestlé, PepsiCo a Unilever sú odhodlané naďalej podporovať zmysluplné aktivity, ktoré prispievajú k presadzovaniu pestrej vyváženej stravy a zdravého životného štýlu, a tak bojovať proti problémom spojeným s obezitou a ďalšími neprenosnými chorobami, a to v spolupráci s ďalšími zúčastnenými stranami.
  • Výrazné nutričné označovanie na obaloch môže významne napomôcť informovať spotrebiteľov o množstve jednotlivých živín a celkovej energetickej hodnote potravín a nápojov, ktoré konzumujú, čím im umožní urobiť zdraviu prospešnejšiu voľbu a tiež uvedomelo sa stravovať.
  • Súhlasíme s tým, že pre spotrebiteľov je dôležité mať zmysluplný, stály a jednotný systém nutričného označovania potravín po celej Európe, a to v súlade so súčasnými právnymi požiadavkami EÚ. Vytváranie rôznych národných systémov označovania by bolo pre spotrebiteľov nezrozumiteľné a bolo by aj bariérou pre jednotný trh EÚ.
  • Nutričné označovanie sa v Európe v priebehu rokov vyvíjalo a vylepšovalo na základe meniacich sa potrieb spotrebiteľov a očakávaní zúčastnených strán. Aj tento krok je pokračovaním v tejto ceste. Spätná väzba spotrebiteľov a názory interných a externých odborníkov na výživu ukazujú, že súčasné referenčné hodnoty príjmu (RHP), ktoré priemysel dobrovoľne prijal nad rámec minimálnych legislatívnych požiadaviek, by mohli byť ďalej skvalitnené práve tým, že sa prepoja s farebným kódovaním, ktorého cieľom je uľahčiť jeho pochopenie.
  • Rovnako dôležité je zaistiť, aby táto farebne kódovaná schéma označovania harmonizovaná v rámci EÚ prispela k ponúkaniu menších veľkostí porcií. Popri aktivitách spojených s reformuláciami a inováciami pri výrobe potravín hrajú práve menšie porcie (založené na vierohodnom množstve) kľúčovú rolu v podporovaní zdravšieho rozhodovania spotrebiteľov, a mali by preto byť tiež uznané v rámci vyvinutého systému nutričného označovania.
  • Ako výsledok nižšie podpísané spoločnosti vytvorili pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať začlenením veľkosti porcie do súčasného systému farebného označovania RHP, ktoré sú už zavedené v Spojenom kráľovstve a Írsku. Pokrok v tejto oblasti bude skupina zdieľať so zúčastnenými stranami, ako sú ostatní výrobcovia potravín, maloobchodníci, mimovládne organizácie a Európska komisia, aby získala spätnú väzbu a našla dôveryhodné a uplatniteľné riešenie.
  • Všetky nižšie podpísané spoločnosti sa zaviazali k urýchleniu práce na európskej úrovni tak, aby došlo k začleneniu oboch vylepšení (farebné kódovanie a podpora menšej veľkosti porcií) do aktuálnej schémy RHP. Sme si vedomí prebiehajúcich diskusií na lokálnych úrovniach. Signatárske spoločnosti sa budú aj naďalej zapájať do vývoja prostredníctvom vyššie zmienenej pracovnej skupiny a zároveň aj individuálne.
  • Konečným cieľom všetkých podpísaných spoločností je zaviesť výrazný systém nutričného označovania potravín, ktorý pomôže spotrebiteľom robiť nutrične vyvážené a uvedomelé voľby.