Bratislava 22. jún 2018: Deväť stavovských organizácií, zastupujúcich výrobcov a predajcov alkoholu, vyjadruje hlboké sklamanie z posunutia poslaneckého návrhu o povolení súkromného pálenia destilátu do druhého čítania. Naďalej trvajú na zastavení ďalšieho legislatívneho procesu a žiadajú kompetentných, aby konali. Poslanci NR SR sa podľa nich svojim postojom púšťajú na tenký ľad hazardu s ľudským zdravím, na ktorý sa neodhodlala ani Európska komisia. Predmetný návrh neodporúča podporiť ani Úrad verejného zdravotníctva SR, zodpovedný za ochranu verejného zdravia.

Národná rada Slovenskej republiky dňa 19.6.2018 posunula do druhého čítania návrh zákona, predložený poslancami strany Most-Híd, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“). Návrhom zákona bude povolená súkromná výroba destilátu, pričom podľa navrhovaného znenia sa bude znížená sadzba spotrebnej dane z alkoholických nápojov uplatňovať aj na destilát vyrobený súkromným výrobcom destilátu a zavedú sa nekontrolovateľné pravidlá.

„K predmetnému návrhu zákona vydalo deväť stavovských organizácií spoločné nesúhlasné stanovisko, ktoré zaslalo najvyšším štátnym predstaviteľom, Hlavnému hygienikovi Slovenskej republiky, ústrednému riaditeľovi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky“ hovorí Jana Venhartová z Potravinárskej komory Slovenska. „Týmto sa obraciame hlavne na predkladateľov a tiež pani ministerku Matečnú, aby nepustili predložený návrh do druhého čítania v NR SR. Akékoľvek zmeny existujúcej legislatívy potrebujú vyzretú odbornú diskusiu a nie len páčivé politické gesto“, dodáva.

Ako uvádza Úrad verejného zdravotníctva SR vo svojom stanovisku zo dňa 12.6.2018: Z odborného hľadiska Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, v súvislosti so skutočnosťou, že návrh zákona povoľuje výrobu destilátu prakticky komukoľvek, považujeme uvedené ako riziko z pohľadu ochrany zdravia. Pri neodbornej manipulácii počas výroby destilátu môže dôjsť na jednej strane k explózii, zároveň však neodborný prístup k výrobe liehoviny môže niesť so sebou vysoké riziko v súvislosti s otravou metylalkoholom u fyzickej osoby a jej rodinných príslušníkov.“ Ako ďalej uvádza: Uvedeným návrhom je znemožnená oficiálna úradná kontrola vstupných surovín, použitie nevhodného zariadenia na výrobu destilátu, prípadne nevhodných obalových materiálov na balenie destilátu, čo predstavuje riziko nielen z pohľadu kvality, ale predovšetkým zdravotnej bezpečnosti finálneho výrobku. Ďalším negatívom z pohľadu verejného zdravia je možné celkové zvýšenie spotreby destilátov, čo je v rozpore s cieľmi Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na r. 2013-2020.“

Stavovské organizácie upozorňujú, že súkromné pálenie destilátu nie je možné z pohľadu bezpečnosti stavať na rovnakú úroveň ako napríklad varenie džemu. Skutočnosť, že súkromné pálenie je odjakživa postavené mimo zákon, má svoje opodstatnenie, pretože aj najmenšia chyba pri výrobe destilátu môže mať fatálne dôsledky. V súčasnej dobe si môže dať každý obyvateľ SR vypáliť destilát v pestovateľských páleniciach, kde sa na výrobu liehu vzťahujú veľmi prísne podmienky a kde je výroba vykonávaná len osobami, ktoré majú príslušnú odbornú spôsobilosť.

V súčasnej dobe prebieha na európskej úrovni diskusia k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje. Európska komisia  odstúpila od ďalšej diskusie o návrhu oslobodenia  od spotrebnej dane pre súkromnú výrobu kvasených nápojov pre domácu spotrebu, vzhľadom na to, že tento návrh v sebe nesie zdravotné riziko, aj riziko podvodov a nemá dostatočnú podporu členských štátov.

Stanovisko proti predmetnému návrhu podpísalo deväť stavovských organizácií zastupujúcich výrobcov a predajcov liehu, ako aj pestovateľské pálenice: Potravinárska komora Slovenska, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Únia potravinárov Slovenska, Agrárna komora Slovenska, Združenie páleníc a liehovarov na výrobu destilátov na Slovensku, Asociácia platiteľov spotrebnej dane z liehu a liehovín, Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, Zväz obchodu SR a Slovenské združenie pre značkové výrobky.