Kozmetická legislatíva

14. septembra 2015

ODPORÚČANIE KOMISIE – O účinnosti opaľovacích prípravkov a o nich súvisiacich údajoch

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=OJ:L:2006:265:TOC
14. septembra 2015

SMERNICA RADY 2011/84/EÚ z 20.septembra 2011, ktorou sa mneí a dopĺňa smernica 76/768/EHS o kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/Smernica_rady_2011_84_EU.pdf“ save=“0″]
14. septembra 2015

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 z 16.decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ESň č. 1907/2006

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/Nariadenie_EP_1272_2008_o_klasifikacii_oznacovani_a_baleni_latok.pdf“ save=“0″]
14. septembra 2015

SMERNICA KOMISIE 2007/53/ES z 29.augusta 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť technickému pokroku jej prílohu III (zubné pasty)

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/Smernica_rady_2007_53_ES.pdf“ save=“0″]
Slovenčina