NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 z 16.decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ESň č. 1907/2006

Slovenčina