Bratislava, 31. 7. 2018 – Výrobcovia vítajú a rozumejú iniciatíve Európskej komisie obmedziť negatívne dopady plastov na životné prostredia, ale vyzývajú k racionálnej diskusii, tak aby boli požadované environmentálne ciele dosiahnuté efektívnymi a racionálnymi prostriedkami. Zástupcovia významných výrobcov pôsobiacich na Slovensku vnímajú návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ako problematický, predovšetkým z pohľadu nástrojov, ktoré boli na dosiahnutie požadovaných cieľov navrhnuté. Zákazy a špeciálne ciele na vybrané výrobky znemožnia reálny voľný pohyb tovarov a ohrozia fungovanie spoločného trhu. Nadmerné zákazy a regulácie povedú k podpore euroskeptických postoj a ďalšej erózii európskej integrácie.

  1. mája 2018 zverejnila Európska komisia návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Ide o právnu normu, ktorej cieľom je znížiť negatívne dopady vybraných jednorazových plastových výrobkov na životné prostredie, predovšetkým na znečistenie morí a oceánov. Cieľom je obmedziť alebo zakázať používanie vybraných jednorazových plastových výrobkov a tak zabrániť znečisťovaniu životného prostredia. Obávame sa, že právny základ, ktorý bol pre smernicu zvolený povedie k vytvoreniu 27 špecifických zoznamov zakázaných výrobkov, ktorých dôsledkom bude likvidácia spoločného trhu, pričom prínos pre životné prostredie bude až na druhom mieste. Vytváranie zoznamov zakázaných výrobkov bude aj vďačným cieľom pre odporcov integrácie a Európskej únie a dobrý úmysel bude zneužitý na poukazovanie dosahu administratívnych chápadiel Bruselu.

Preto vyzývame k diskusii o tom, ako dosiahnuť požadované environmentálne ciele efektívnymi prostriedkami.

Naši členovia si uvedomujú svoju spoločenskú zodpovednosť a preberajú svoj diel zodpovednosti za výrobky i obaly ich výrobkov i po tom, čo skončia životnosť a stanú sa odpadom. Medzi našich členov sa radia spoločnosti, ktoré boli pri vzniku rozšírenej zodpovednosti výrobcov a vďaka nim sa v Európe rozvinul triedený zber odpadov a recyklácia.

Dlhodobo podporujú inovácie v oblasti recyklácie a tiež používania recyklovaných materiálov, predchádzajú vzniku odpadu, tým že znižujú hmotnosť svojich obalov, ako i tým, že používajú na výrobu obalov materiály, ktoré sú lepšie a efektívnejšie recyklovateľné. Znižujú tvorbu potravinového odpadu, pretože dávajú priestor inovatívnym obalom, ktoré predlžujú dobu spotreby potravín.

Títo výrobcovia privítali prijatie Circular Economy Package. Prijali výzvu Európskej komisie s Európskej stratégie pre plasty a vypracovali a prijali veľmi ambiciózne dobrovoľné záväzky na obmedzenie negatívnych dopadov plastov na životné prostredie .

Z vyššie spomínaných dôvodov menovaní zástupcovia výrobcov volajú po racionálnej miere regulácie, ktorá bude efektívna pre životné prostredie a nebude ohrozovať voľný trh a slobodný pohyb tovaru v rámci Európskej únie a preto pripravili Stanovisko výrobcov k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

 

Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie (SLICPEN) reprezentuje výrobcov, ktorí na trh uvádzajú výrobky zabalené v obaloch predovšetkým z oblasti potravinárstva a rýchlo obratového tovaru (drogéria, kozmetika), ako i výrobcov obalov.

Potravinárska komora Slovenska (PKS) je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií.

Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) zastupuje najväčšie spoločnosti pôsobiace v oblasti výroby a dovozu rýchloobrátkových tovarov, tak potravinového ako aj nepotravinového charakteru.

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku (AVNM) zastupuje popredných slovenských aj zahraničných výrobcov nealkoholických nápojov, minerálnych vôd, ovocných štiav a nektárov, ktorí plnia svoje výrobky do rozličných obalov z plastu, kovu, skla alebo lepenky.

Zväz obchodu Slovenskej republiky (ZOCR) je nezávislá, dobrovoľná, stavovská, nepolitická organizácia zastupujúca záujmy svojich členov v sektore obchodu.