Nová správa spoločnosti KMPG pre spoločnosti British American Tobacco, Imperial Tobacco, Japan Tobacco International and Philip Morris International uvádza, že vlády prichádzajú až o 11,3 miliárd EUR na daňových výnosoch

Podiel pašovaných a falšovaných cigariet z krajín mimo EÚ vzrástol na 88%
V roku 2015 sa v Európskej únii spotrebovalo 53 miliárd nelegálnych cigariet, čo podľa poslednej správy, ktorú zverejnila spoločnosť KPMG, prevyšuje objem legálneho trhu s cigaretami v Španielsku1. Nakoľko je to 1 z 10 spotrebovaných cigariet, strata jednotlivých krajín EÚ na daňových výnosoch vyplývajúcich z týchto kriminálnych aktivít sa pohybuje na úrovni 11,3 miliárd EUR.
Táto štúdia sa zameriava na každoročnú analýzu objemov a faktorov ovplyvňujúcich nelegálny obchod, a to z pohľadu falšovania, pašovania a problematiky neznačkových výrobkov tzv. Illicit Whites2 v 28 krajinách EÚ, a tiež vo Švajčiarsku a Nórsku.
Objem trhu s nelegálnymi cigaretami v EÚ, ktorý tvorí približne 10% celkovej spotreby, sa v porovnaní s rokom 2014 nepatrne znížil v dôsledku viacerých faktorov, vrátane zintenzívnenia aktivít namierených proti nelegálnemu obchodu a lepších ekonomických podmienok.
Predstavitelia odvetvia sa domnievajú, že ich prísna kontrola dodávateľského reťazca a zdieľanie informácií, spolu s vymožiteľnosťou práva príslušnými orgánmi, spoločne viedli k poklesu objemu nelegálneho obchodu asi o 20% v rámci EÚ. To znamená, že v súčasnosti 88% nelegálnych cigariet pochádza z krajín mimo EÚ.
V porovnaní s výsledkami z predchádzajúcich rokov, kľúčovým trendom identifikovaným v správe spoločnosti KPMG je rastúci podiel falšovaných cigariet a neznačkových cigariet tzv. Illicit whites. Neznačkové cigarety tzv. Illicit whites predstavovali viac ako jednu tretinu všetkých nelegálnych cigariet, pričom objem falšovaných cigariet stúpol na 4,7 miliárd cigariet. Najväčší podiel neznačkových cigariet – 5,3 miliárd – predstavovali cigarety v baleniach s bieloruským označením.
Predstavitelia odvetvia sa domnievajú, že rôznorodý mix zdrojových krajín a zvyšujúci sa počet neznačkových cigariet je dôkazom schopnosti kriminálnych skupín adaptovať sa a profitovať z trhu s nelegálnymi tabakovými výrobkami.
1 Objem legálneho domáceho predaja v Španielsku predstavuje 47 miliárd cigariet podľa predstaviteľa španielskej Komisie pre tabakové výrobky. 2 Neznačkové cigarety (‘Illicit Whites’) – cigarety, ktoré sú obvykle legálne vyrobené v jednej krajine/na jednom trhu, u ktorých ale existujú dôkazy, že boli na skúmaný cieľový trh prepašované cez hranice, kde majú iba obmedzenú alebo vôbec žiadnu legálnu distribúciu a sú predávané bez odvedenej spotrebnej dane.

Charlie Simpson, hlavný partner štúdie KPMG, konštatoval: „Celkovo, v roku 2015 úroveň nelegálneho obchodu v EÚ mierne klesla. Napriek tomu, nelegálne tabakové výrobky tvoria značnú časť celkovej spotreby cigariet. Je jasné, že neustále sa vyvíjajúci trh s nelegálnymi tabakovými výrobkami má aj naďalej výrazný vplyv na krajiny v EÚ. Tento rok náš výskum zistil, že podiel falšovaných a neznačkových cigariet na celkovej nelegálnej spotrebe bol vyšší v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, čo je, zdá sa, dôkazom pružnosti nelegálneho obchodu s cigaretami.”
Predstavitelia odvetvia sa domnievajú, že výsledky správy za rok 2015 svedčia o tom, že spoločné úsilie vlád, orgánov vymožiteľnosti práva, výrobcov a maloobchodníkov prispievajú k účinnému riešeniu problematiky nezákonného obchodu s cigaretami v EÚ. Keďže sa kriminálne skupiny čoraz viac zameriavajú na nelegálne produkty, akými sú neznačkové cigarety z nových zdrojových krajín mimo EÚ, je zrejmé, že je potrebné vytrvať v úsilí v boji proti nelegálnemu obchodu tak, aby došlo k rozbitiu týchto kriminálnych sietí.
Spoločnosti British American Tobacco (BAT), Imperial Tobacco (Imperial), Japan Tobacco International (JTI) a Philip Morris International (PMI) zotrvajú vo svojom odhodlaní spolupracovať s príslušnými orgánmi na celom svete a budú aj naďalej investovať do boja s týmto problémom.
Štúdia spoločnosti KPMG za rok 2015 zameraná na trh s nelegálnymi cigaretami v EÚ, Švajčiarsku a Nórsku je k dispozícii na web stránke spoločnosti KPMG: www.kpmg.com/uk/projectsun

Kľúčové závery správy:

  • Celkový objem nelegálnych cigariet tvoril 9,8% všetkých cigariet spotrebovaných v EÚ v roku 2015, v objemovom vyjadrení 53 miliárd cigariet;
  • Poľsko a Francúzsko zaznamenali najväčší objem nelegálnych cigariet;
  • 88% nelegálnych cigariet pochádzalo z pašovania a falšovania z krajín mimo EÚ;
  • Neznačkové cigarety tzv. Illicit whites tvoria viac ako jednu tretinu nelegálnych cigariet spotrebovaných  v EÚ, 28% z nich boli cigarety v baleniach s bieloruským označením;
  • 1,3 miliardy Illicit whites cigariet pochádza pravdepodobne zo Zóny voľného obchodu Jebel Ali  (Jebel Ali Free Trade Zone) v Spojených arabských emirátoch;
  • Bielorusko je najväčšou zdrojovou krajinou pre neznačkové cigarety;
  • Objem falšovaných cigariet vzrástol o 28% na 4,7 miliárd cigariet;
  • Objem nelegálnych cigariet skonfiškovaných za podpory Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF)  sa v roku 2015 zdvojnásobil. Skonfiškovaných bolo viac ako 0,6 miliárd cigariet, v porovnaní s 0,3 miliardy v roku 2014;
  • Ak by bol nelegálny objem v EÚ spotrebovaný legálne, dodatočné daňové výnosy by predstavovali 11,3  miliardy EUR.

POZNÁMKY PRE EDITOROV
Štúdia spoločnosti KPMG o spotrebe nelegálnych cigariet v EÚ:
Spoločnosť KPMG túto štúdiu realizuje každý rok od roku 2006. Od roku 2013 si štúdiu objednávajú všetci štyria veľkí výrobcovia tabakových výrobkov – BAT, Imperial, JTI a PMI. Táto štúdia je jediným komplexným ročným zhodnotením čierneho trhu s cigaretami v EÚ. Prístup k širším zdrojom údajov, ako aj zdokonalenia metodológie založené na spätnej väzbe externých zainteresovaných strán umožnili KPMG v priebehu rokov ďalej prehĺbiť kompletný záber analýzy. Metodológia štúdie je podrobne predstavená v správe.
OECD považuje metodológiu KPMG LLP za „najvýznamnejšie zhodnotenie stavu falšovania a pašovania cigariet“ v EÚ. KPMG LLP si je vedomá širšieho kontextu verejnej politiky, v rámci ktorého vlády rozhodujú o regulačných a daňových zmenách pre tabakový priemysel, a že analýza v tejto správe sa zaoberá iba jedným aspektom. KPMG LLP týmto nevyjadruje žiaden názor, ani v tomto smere neposkytuje žiadne odporúčania v súvislosti s budúcou politikou v odvetví.
KPMG kontakty pre otázky týkajúce sa výskumu a metodológie:
Jessica Liebmann Tel: +44 (0) 20 7311 3245 Email: Jessica.Liebmann@kpmg.co.uk

O British American Tobacco plc:
British American Tobacco je globálna tabaková skupina so značkami predávanými na viac ako 200 trhoch. Zamestnáva viac ako 57 tisíc ľudí po celom svete a vo svojom portfóliu má viac ako 200 značiek. Jej značky uprednostňuje jeden z ôsmich fajčiarov na svete, ktorých je jedna miliarda. Popri ponuke tabakových výrobkov, sa British American Tobacco zaviazala ponúkať bezpečnejšie nikotínové alternatívy dospelým fajčiarom. Firma ako prvá uviedla e-cigarety na trh vo Veľkej Británii. www.bat.com
Press Office kontakt: Will Hill / Anna Vickerstaff +44 (0) 20 7845 2888 (24 hours) press_office@bat.com
O Imperial Tobacco Group PLC:
Imperial Tobacco Group PLC je multinacionálnou tabakovou spoločnosťou so sídlom vo Veľkej Británii, medzinárodne silnou v cigaretách a lídrom v oblasti tabaku, prémiových cigarách, cigaretových papierikoch a cigaretových dutinkách. Skupina má 44 výrobných fabrík a 33 tisíc zamestnancov a pôsobí na viac ako 160 trhoch.
Kontakt pre médiá: Iain Watkins + 44 117 933 7481
O JTI:
JTI, člen Japan Tobacco Group of Companies, patrí medzi popredných medzinárodných výrobcov tabakových výrobkov. Na trhu má celosvetovo renomované značky ako Camel, Winston, Mevius a LD. JTI je tiež globálnym hráčom na trhu e-cigariet so značkami E-Lites a Logic a tiež je so značkou PLOOM od roku 2011 prítomná na tabakovom trhu v segmente tzv. zahrievaných cigariet. JTI má centrálu vo švajčiarskej Ženeve, zamestnáva zhruba 26 tisíc zamestnancov po celom svete a pôsobí vo viac ako 120 krajinách. Jej príjem v daňovom roku končiacom 31.12.2015 predstavoval 10.3 mld. USD.
Pre viac informácií navštívte www.jti.com.
O Philip Morris International Inc. (“PMI”)
Philip Morris International Inc. je popredná medzinárodná tabaková spoločnosť, predávajúca šesť z pätnástich najvýznamnejších tabakových značiek na svete v približne 180 krajinách sveta. Okrem výroby a predaja cigariet, vrátane Marlboro, vedúcej značky cigariet a ostatných tabakových výrobkov, PMI je aktívna v oblasti vývoja a komercializácie produktov so zníženým rizikom (“RRPs”). RRPs je termín, ktorý PMI používa na označenie výrobkov s potenciálom pre zníženie rizika pre trh v porovnaní s fajčením cigariet. Vďaka multidisciplinárnym kapacitám vo vývoji produktov, špecifickému zariadeniu a špičkovému vedeckému zdôvodneniu, si PMI kladie za cieľ vyvinúť RRP portfólio, ktoré uspokojí široké spektrum dospelých fajčiarov a ich preferencie v súlade s regulačnými požiadavkami.
Pre viac informácií www.pmi.com a www.pmiscience.com
Kontaktné údaje na tlačové oddelenie PMI: media@pmi.com T: +41 58 242 4500