2011

12. septembra 2015

Návrh zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/Pripomienky_Zakon_o_ochrane_spotrebitela.doc“ save=“0″]
12. septembra 2015

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č.658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/kozmeticke_vyrobky_2011_pripomienkovanie_doc.pdf“ save=“0″]
12. septembra 2015

Návrh zákona o tabakových výrobkov

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/Navrh_zakona_tabakove_vyrobky_maj_2011.doc“ save=“0″]
12. septembra 2015

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/Zakon_o_potravinach_2011.doc“ save=“0″]
12. septembra 2015

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.217/2003 Z.z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/Pripomienkovanie_biocidy_april_2011.doc“ save=“0″]
12. septembra 2015

Návrh zákona, ktorým sa mení a doĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/N_vrh_zakonnik_prace_marec_2011.doc“]
12. septembra 2015

Návrh výnosu MPaRV SR a MZ SR, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MPaRV SR a MZ SR z 11.februára 2008 č.04650/2008-OZ, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prídavné látky v potravinách

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/pridavne_lartky_v_potravinach_2011-1.doc“ save=“0″]
Slovenčina