­

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 619/2003 Z.z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov

Návrh

 

Zákon

 

z ……. 2008,

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov a ktorým […]

Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače

Návrh

 

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z ……………. 2008,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače

 

 

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) […]

Vyhláška MF SR, ktorou sa mení vyhláška MF SR č. 419/2006 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh

 

Vyhláška

Ministerstva financií Slovenskej republiky

 

z ……………. 2008,

 

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré […]