2008

10. septembra 2015

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 619/2003 Z.z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov

Návrh   Zákon   z ……. 2008,   ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení […]
10. septembra 2015

Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače

Návrh   NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z ……………. 2008, ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače     Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 […]
10. septembra 2015

Vyhláška MF SR, ktorou sa mení vyhláška MF SR č. 419/2006 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh   Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky   z ……………. 2008,   ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa […]
Slovenčina