Chránime záujmy značkových výrobcov

Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) zastupuje od roku 1996 značkových výrobcov na Slovensku v kľúčových otázkach týkajúcich sa výroby, predaja, distribúcie a uvádzania značky na trh.Naším cieľom je ochrana a podpora spoločných záujmov výrobcov a distribútorov značkových výrobkov.

Základným princípom činnosti SZZV je dobrovoľná, ústretová a korektná spolupráca výrobcov a distribútorov rýchloobrátkových značkových výrobkov.

SZZV zastrešuje a podporuje spoločné záujmy svojich členov. Pomáha im pri komunikácii s obchodnou sférou a spotrebiteľom, so štátnymi orgánmi Slovenskej republiky a s partnerskými národnými a medzinárodnými organizáciami.

Medzi najdôležitejšie ciele združenia patrí:

  • ochrana členských spoločností proti zasahovaniu do práv z ochrannýchznámok a obchodného mena, proti nekalej súťaži a proti porušovaniu práv spotrebiteľa,
  • podpora spoločných záujmov členských spoločností v oblasti právnej regulácie a harmonizácie medzinárodnej legislatívy dotýkajúcej sa výroby a obehu značkových výrobkov.

SZZV rešpektuje všetky zákonné pravidlá vrátane ochrany hospodárskej súťaže. Aj preto koná v súlade s platnou legislatívou a v rámci svojich stretnutí a komunikácie sa vyhýba vytváraniu obchodných dohôd medzi jednotlivými účastníkmi trhu.

Značka

  • znakom stabilne vysokej kvality značkových výrobkov,
  • symbolom zodpovedného prístupu výrobcu, ktorého výrobok je výsledkom, výskumu a vývoja a popri uspokojovaní potrieb individuálneho spotrebiteľa zohľadňuje aj ekologické požiadavky na výrobok,
  • prostriedkom komunikácie výrobcu so spotrebiteľom, ktorý pri svojom rozhodovaní o kúpe výrobku môže zužitkovať svoje alebo cudzie skúsenosti s danou značkou,
  • v podobe registrovanej ochrannej známky nástrojom právnej ochrany i nástrojom boja proti nekalej súťaži.

Sme členom medzinárodných inštitúcií AIM, WFA, CosmeticsEurope, A.I.S.E.

AIM – Európske združenie značkových výrobkov

http://www.aim.be/

WFA – Svetová asociácia zadávateľov reklamy

http://www.wfanet.org/en

CosmeticsEurope  – Európska asociácia pre kozmetiku

https://www.cosmeticseurope.eu/

A.I.S.E. – Medzinárodná asociácia pre detergenty a čistiace prostriedky

https://www.aise.eu/

Hodnoty a záujmy našich členov presadzujeme aj ako členovia RUZ a RPR

Republiková únia zamestnávateľov

http://www.ruzsr.sk/

Rada pre reklamu

http://www.rpr.sk/