SMERNICA 2000/13/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 20.marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín

Slovenčina