O združení

SZZV

Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) zastupuje od roku 1996 značkových výrobcov na Slovensku v kľúčových otázkach týkajúcich sa výroby, predaja, distribúcie a uvádzania značky na trh.Naším cieľom je ochrana a podpora spoločných záujmov výrobcov a distribútorov značkových výrobkov.


Základným princípom činnosti SZZV je dobrovoľná, ústretová a korektná spolupráca výrobcov a distribútorov rýchloobrátkových značkových výrobkov.
SZZV zastrešuje a podporuje spoločné záujmy svojich členov. Pomáha im pri komunikácii s obchodnou sférou a spotrebiteľom, so štátnymi orgánmi Slovenskej republiky a s partnerskými národnými a medzinárodnými organizáciami.


Medzi najdôležitejšie ciele združenia patrí:
  • ochrana členských spoločností proti zasahovaniu do práv z ochranných známok a obchodného mena, proti nekalej súťaži a proti porušovaniu práv spotrebiteľa.
  • podpora spoločných záujmov členských spoločností v oblasti právnej regulácie a harmonizácie medzinárodnej legislatívy dotýkajúcej sa výroby a obehu značkových výrobkov.

SZZV rešpektuje všetky zákonné pravidlá vrátane ochrany hospodárskej súťaže. Aj preto koná v súlade s platnou legislatívou a v rámci svojich stretnutí a komunikácie sa vyhýba vytváraniu obchodných dohôd medzi jednotlivými účastníkmi trhu.


Značka

  • Znakom stabilne vysokej kvality značkových výrobkov
  • Symbolom zodpovedného prístupu výrobcu, ktorého výrobok je výsledkom, výskumu a vývoja a popri uspokojovaní potrieb individuálneho spotrebiteľa zohľadňuje aj ekologické požiadavky na výrobok
  • Prostriedkom komunikácie výrobcu so spotrebiteľom, ktorý pri svojom rozhodovaní o kúpe výrobku môže zužitkovať svoje alebo cudzie skúsenosti s danou značkou
  • V podobe registrovanej ochrannej známky nástrojom právnej ochrany i nástrojom boja proti nekalej súťaži

Pracovné sekcie SZZV

Kozmetická sekcia
Potravinárska sekcia
Sekcia pre detergenty
Sekcia pre detskú výživu
Sekcia pre ochranu duševného vlastníctva
Sekcia pre potraviny na rastlinnej báze
Sekcia pre životné prostredie
Tabaková sekcia
Pracovná skupina pre kávu

Sme členmi...

SZZV je členom medzinárodných organizácií Európske značkové združenie (AIM), Cosmetics Europe, Európska aliancia pre potraviny na rastlinnej báze (EAPF), Európske združenie pre obaly Europen, Medzinárodná asociácia výrobcov čistiacich prostriedkov AISE, Svetová federácia zadávateľov reklamy (WFA)

Hodnoty a záujmy

Hodnoty a záujmy našich členov presadzujeme aj ako členovia RUZ a RPR

RÚZ

Republiková Únia Zamestnávateľov


RPR

Rada Pre Reklamu


POZNÁTE NAŠE BENEFITY ČLENSTVA?


ZISTIŤ VIAC

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Radi všetku jej činnosť, koná v jej mene a zastupuje ju pri právnych úkonoch. Jednotlivých členov predstavenstva volí Valné zhromaždenie jediného akcionára.

Martin MITTNER

Nestlé
Predseda predstavenstva


Tomáš KAUTSKÝ

Mondeléz
Podpredseda predstavenstva


Katarína ČERNEIOVÁ

Upfield
Člen predstavenstva


Michal ČUBRÍK

Coca-Cola HBC
Člen predstavenstva


Tomáš HUBA

Pernod Ricard
Člen predstavenstva


Mária JENDRIŠÁKOVÁ

Danone
Člen predstavenstva


Ivana POLÁČKOVÁ

Henkel
Člen predstavenstva


Róbert CSUZ

Unilever
Člen predstavenstva


Lenka ŠMÍDOVÁ

Philip Morris
Člen predstavenstva


Vojtech RYŠKA

PG
Člen predstavenstva


Slovenčina