Usmernenia a vyhlásenia

4. septembra 2015

Označovanie zubných pást po 18. marci 2009

 Nariadenie vlády č. 124/2008 zo dňa 26. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky (ďalej […]
4. septembra 2015

Európska komisia Účinnosť nariadenia 1223/2009 o kozmetických výrobkoch

  Vysvetlenie  Úvod Vo všeobecnosti platí, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 1223/2009 o kozmetických výrobkoch( nariadenie 1223/2009)) je aplikovateľné postupne a  nadobúda účinnosť 11. 7. 2013 ( […]
4. septembra 2015

PRÍKLADY ZARADENIE HRANIČNÝCH VÝROBKOV MEDZI KOZMETICKÉ VÝROBKY A LIEKY

Príklady zaradenie hraničných výrobkov medzi kozmetické výrobky a lieky usmernenie Európskej komisie Úvod Jasné definovanie pôsobnosti smernice Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov […]
Slovenčina