Stanovy záujmového združenia právnických osôb

Slovenské združenie pre značkové výrobky

Článok 1

 

1.1 Názov združenia je Slovenské združenie pre značkové výrobky (ďalej aj ako „združenie“). Združenie môže používať skratku „SZZV“.

1.2 Združenie je záujmovým združením právnických osôb založeným podľa ust. § 20f a nasl. zákona č 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Združenie je právnickou osobou.

1.3 Sídlom združenia je Metodova ul. 7, 821 08 Bratislava.

 

Článok 2

Predmet činnosti združenia

 2.1 Predmetom činnosti a cieľom združenia je chrániť a podporovať záujmy výrobcov značkových výrobkov v oblastiach, ktoré majú vplyv na výrobu, uvádzanie na trh, distribúciu a predaj značkových výrobkov.

2.2 Združenie má predovšetkým za cieľ:

(a)  vyvíjať aktivity v legislatívnej  oblasti pri príprave právnych predpisov  najmä v oblasti daní, životného prostredia, logistiky, výživy a zdravia, bezpečnosti výrobkov, distribúcie výrobkov, práv spotrebiteľa, duševného vlastníctva a v oblasti marketingovej komunikácie;

(b)  podporovať  svojich členov najmä  v otázkach ochrany proti zasahovaniu do ich práv duševného vlastníctva,   do práv obchodného mena,  v prípade ochrany proti  nekalej súťaži a podporovať svojich členov pri uplatňovaní nárokov, ktoré im v tejto súvislosti vzniknú.

(c) vystupovať proti akýmkoľvek formám nekalej súťaže;

(d) podporovať harmonizáciu národnej a medzinárodnej legislatívy v tých oblastiach, ktoré majú vplyv na výrobu, uvádzanie na trh, distribúciu a predaj značkových výrobkov a so zreteľom na to poskytovať orgánom verejnej moci odborné poradenstvo;

(e) poskytovať svojim členom poradenstvo  v oblastiach, v ktorých vzhľadom na ich povahu môže združenie pre svojich členov dosiahnuť priaznivejšie  podmienky;

(f) chrániť a podporovať záujmy zadávateľov reklamy v otázkach marketingovej komunikácie na Slovensku.

 

Článok 3

Členstvo v združení

 Združenie umožňuje riadne, asociované, podporujúce a čestné členstvo.

3.1 Riadnym, asociovaným alebo podporujúcim členom združenia sa môžu stať:

a) spoločnosti zapísané v obchodnom registri na Slovensku a vyrábajúce značkové výrobky na Slovensku, ktorých výrobky sú označené ochrannou známkou;

b) spoločnosti zapísané v obchodnom registri na Slovensku alebo v inej členskej krajine EÚ, v prípade, ak distribuujú v SR výrobky zahraničných výrobcov priamo alebo prostredníctvom iných osôb a tieto výrobky sú označené ochrannou známkou a nemajú na Slovensku vlastné výrobné zázemie,

c) iné právnické osoby ako sú uvedené v písm. a) alebo b).

3.2 Prihlášku o riadne, asociované alebo podporujúce členstvo podáva uchádzač o členstvo písomne predstavenstvu združenia. O prijatí uchádzača o členstvo za člena združenia alebo o odmietnutí uchádzača o členstvo rozhoduje predstavenstvo okrem prípadu žiadosti osoby podľa bodu 3.1 písm. c), ktorá môže byť prijatá len za podporujúceho člena, kedy o prijatí takéhoto uchádzača o členstvo za podporujúceho člena združenia alebo o odmietnutí takéhoto uchádzača o členstvo rozhoduje valné zhromaždenie, ak sa táto osoba nestane podporujúcim členom združenia na základe toho, že žiaden z riadnych členov združenia neoznámil predstavenstvu písomne do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia predstavenstva obsahujúceho informáciu o žiadosti takejto osoby za prijatie za podporujúceho člena združenia svoj výslovný nesúhlas s jeho prijatím. Predstavenstvo písomne  informuje uchádzača o členstvo o jeho prijatí alebo odmietnutí; v prípade odmietnutia však nie je povinné informovať odmietnutého uchádzača o členstvo aj o dôvodoch jeho odmietnutia. Rozhodnutie predstavenstva o prijatí alebo neprijatí uchádzača o členstvo je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať na valné zhromaždenie. Odmietnutý uchádzač o členstvo si môže podať ďalšiu prihlášku o členstvo najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa rozhodnutia predstavenstva o jeho odmietnutí.

3.3 Členstvo vzniká dňom zápisu uchádzača o členstvo do zoznamu členov združenia na základe rozhodnutia predstavenstva o prijatí uchádzača o členstvo  za člena združenia a splnení podmienok uvedených v tomto bode. Do zoznamu členov združenia sa uchádzač o členstvo zapíše len vtedy, ak uchádzač o členstvo vysloví písomne súhlas so stanovami združenia a zaplatí  príslušný člensky príspevok v lehote určenej v rozhodnutí predstavenstva o prijatí uchádzača za člena združenia. V prípade nesplnenia si týchto povinností sa uchádzač do zoznamu členov združenia nezapíše a jeho členstvo v združení nevznikne.

3.4 Členstvo v združení zanikne:

a) písomným oznámením člena o vystúpení zo združenia, a to k poslednému dňu kalendárneho roka, v ktorom člen združenia písomne oznámil predstavenstvu, že vystupuje zo združenia, pričom člen môže toto oznámenie urobiť najneskôr do 30. septembra roku, v ktorom chce ukončiť členstvo,

b) vylúčením člena ku dňu uvedenom v rozhodnutí predstavenstva o vylúčení člena z dôvodu:

1. porušenia stanov združenia,

2. omeškania sa so zaplatením príslušných členských príspevkov

3.  konania proti záujmom združenia,

4. poškodenia dobrého mena združenia,

5. nedodržania rozhodnutia orgánov združenia

Rozhodnutie predstavenstva o vylúčení člena zo združenia je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať na valné zhromaždenie.

c) zánikom člena ako právnickej osoby, pokiaľ člen zanikol bez právneho nástupcu, a to ku dňu výmazu člena z príslušného registra,

d) vyhlásením konkurzu na majetok člena združenia a to dňom zverejnenia uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,

e) vyhlásením asociovaného člena, že nemá záujem stať sa riadnym členom združenia,

f) nepredĺžením členstva asociovanému členovi,

g) rozhodnutím o neprijatí asociovaného člena za riadneho člena združenia.

h) zánikom združenia

3.5  Predstavenstvo môže ponúknuť osobe so zvlášť významným postavením v priemysle značkových výrobkov na Slovensku štatút čestného  člena združenia. V prípade, že táto osoba ponuku predstavenstva príjme, vzniká jej čestné členstvo dňom prijatia ponuky. Na zánik členstva čestného člena v združení sa primerane použijú ustanovenia o zániku členstva v združení podľa tohto článku. Čestný člen má len právo zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia, avšak nemá právo hlasovať na ňom. Čestný člen nie je povinný platiť žiadne členské príspevky.

3.6 Členský príspevok člena, ktorému zanikne členstvo v priebehu kalendárneho roka, sa nevráti členovi, ktorému zaniklo členstva a je súčasťou zdrojov združenia.

 

Článok 4

Práva a povinnosti členov združenia

 4.1 Práva a povinnosti člena združenia vykonáva osoba oprávnená konať v mene člena ako jeho štatutárny orgán, alebo ním poverený zástupca na základe plnomocenstva.

4.2 Riadny člen združenia má právo najmä:

a) podieľať sa na plnení úloh viažucich sa k predmetu činnosti združenia,

b) voliť orgány združenia,

c) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,

d) dávať podnety a návrhy orgánom združenia,

e) zúčastňovať sa a hlasovať na zasadnutiach valného zhromaždenia.

f) zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov združenia,

g) upozorňovať orgány združenia na nedostatky,

h) mať voľný prístup ku know-how a radám, ktoré sú združeniu k dispozícií a na špeciálne poradenstvo v prípadoch zvláštneho záujmu,

i) mať voľný prístup k informáciám, ktoré má združenie k dispozícii na základe členstva v iných združeniach,

j) zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných združením ako aj partnerských subjektov,

k) nominovať zástupcov do subjektov, komisií, pracovných skupín a podobne, ktorých je združenie členom.

4.3 Asociovaný člen združenia má právo len:

a) podieľať sa na plnení úloh viažucich sa k predmetu činnosti združenia, avšak len v tom sektore, v ktorom asociovaný člen podniká na území Slovenskej republiky,

b) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,

c) dávať podnety a návrhy na činnosť združenia s hlasom poradným, pričom orgány združenia nie sú týmito podnetmi viazané,

d) zúčastniť sa valného zhromaždenia na základe osobitného pozvania, bez práva hlasovať, pričom jeho účasť alebo neúčasť sa nezapočítava do uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia,

e) na základe priameho pozvania zúčastniť sa na podujatiach organizovaných združením a to najmä odborných pracovných stretnutí formujúcich postoje priemyslu značkových výrobcov na Slovensku ako aj v Európskej únii a udržiava odborný dialóg s verejnými autoritami,

f) požiadať o predĺženie asociovaného členstva

g) požiadať o prijatie za riadneho člena,

h) v prípade nepredĺženia asociovaného členstva požiadať o vrátenie alikvótnej čiastky zaplateného členského príspevku.

4.4 Podporujúci člen združenia má právo:

a) na základe žiadosti predstavenstva združenia podieľať sa na plnení úloh viažucich sa k predmetu činnosti združenia,

b) na základe priameho poverenia predstavenstvom podieľať sa na práci expertných skupín, výborov, komisií a podobne organizovaných tretími stranami v zastúpení združenia a na základe vopred dohodnutých pravidiel,

c) zúčastniť sa valného zhromaždenia na základe osobitného pozvania, bez práva hlasovať, pričom jeho účasť alebo neúčasť sa nezapočítava do uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia,

d) dávať podnety a návrhy na činnosť združenia s hlasom poradným, pričom orgány združenia nie sú týmito podnetmi viazané,

e) na základe priameho pozvania zúčastniť sa na podujatiach organizovaných združením.

4.5 Čestný člen združenia má právo:

a) zúčastniť sa valného zhromaždenia na základe osobitného pozvania, bez práva hlasovať, pričom jeho účasť alebo neúčasť sa nezapočítava do uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia,

b) dávať podnety a návrhy na činnosť združenia s hlasom poradným, pričom orgány združenia nie sú týmito podnetmi viazané,

c) na základe priameho pozvania zúčastniť sa na podujatiach organizovaných združením alebo aktivitách viažucich sa predmetu činnosti združenia.

4.6 Člen združenia je povinný najmä:

a) dodržiavať stanovy združenia a aktívne sa podieľať na plnení úloh združenia,

b) plniť uznesenia a iné rozhodnutia orgánov združenia,

c) platiť členské príspevky v určenej výške a lehote splatnosti,

d) dodržiavať všeobecné zásady podnikateľskej a profesionálnej etiky,

e) prispievať k napĺňaniu cieľov a poslania združenia,

f) konať tak, aby nepoškodzoval záujmy združenia.

4.7  Členovia združenia súhlasia a zaväzujú sa uhrádzať členské príspevky v lehote splatnosti a vo výške určenej v Štatúte členských príspevkov združenia, ktorý na návrh predstavenstva schvaľuje valné zhromaždenia.

 

Článok 5

Asociovaný člen

5.1 Každá osoba, ktorá sa môže stať riadnym členom združenia, môže písomne požiadať predstavenstvo podľa týchto stanov o prijatie do združenia za asociovaného člena. Asociovaným členom sa nemôže stať subjekt, ktorý bol v uplynulých troch rokoch riadnym členom združenia.

5.2 Predstavenstvo oznámi svoje rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí za asociovaného člena žiadateľovi o asociované členstvo do 30 dní odo dňa doručenia jeho žiadosti o asociované členstvo.

5.3 Asociované členstvo môže byť udelené členovi podľa bodu 3.1 a 3.2 stanov na jeden rok. Asociované členstvo možno predĺžiť rozhodnutím predstavenstva na základe žiadosti asociovaného člena. O predĺženie asociovaného členstva môže asociovaný člen požiadať najviac trikrát. Asociovaný člen môže požiadať o predĺženie asociovaného členstva najneskôr 90 dní pred uplynutím doby, na ktorú mu bolo udelené asociované členstvo.

5.4 Ak asociovaný člen nepožiada o predĺženie asociovaného členstva alebo uplynie posledný rok najdlhšieho možného trvania asociovaného členstva, prestáva byť členom združenia dňom nasledujúcim po dni, kedy sa skončí jeho asociované členstvo so všetkými právami a povinnosťami podľa článku 4 týchto stanov. Ak predstavenstvo zamietne žiadosť asociovaného člena o predlženie asociovaného členstva prestáva byť členom združenia dňom rozhodnutia predstavenstva o nepredlžení členstva.

5.5 Všetky práva asociovaného člena združenia sú definované podľa bodu 4.3 týchto stanov.

5.6 Asociovaný člen môže kedykoľvek počas trvania svojho asociovaného členstva požiadať predstavenstvo o prijatie za riadneho člena združenia. Asociovaný člen sa stane riadnym členom dňom rozhodnutia predstavenstva združenia o prijatí za riadneho člena a k tomuto dňu zároveň zanikne jeho asociované členstvo, pričom je viazaný uhradiť alikvotný rozdiel vo výške členského príspevku medzi asociovaným a riadnym členstvom.

5.7 Asociovaný člen je viazaný povinnosťou zaplatiť členský príspevok v zmysle Štatútu členských príspevkov schválených Valným zhromaždením.

 

Článok 6

Podporujúci člen

6.1 Podporujúcim členom sa môže stať len subjekt podľa bodu 3.1.c týchto stanov, ktorého členstvo v združení bude nápomocné dosiahnutiu cieľov združenia. Predstavenstvo vyzve riadnych členov k vyjadreniu o prijatí podporujúceho člena podľa bodu 3.2 po zvážení očakávaného naplnenia dosiahnutia cieľov prijatím podporujúceho člena.

6.2 Všetky práva podporujúceho člena združenia sú definované podľa bodu 4.4 týchto stanov.

6.3 Podporujúci člen je viazaný povinnosťou zaplatiť členský príspevok v zmysle Štatútu členských príspevkov schválených Valným zhromaždením.

6.4 Na zánik členstva sa primerane použijú ustanovenia bodu 3.4 týchto stanov.

 

Článok 7

Čestný člen 

7.1 Čestným členom sa môže stať fyzická osoba so zvlášť významným postavením v priemysle značkových výrobkov na Slovensku.

7.2 Všetky práva čestného člena združenia sú definované podľa bodu 4.5 týchto stanov.

7.3 Čestné členstvo v združení zaniká úmrtím čestného člena alebo rozhodnutím predstavenstva.

 

Článok 8

Orgány združenia

8.1 Orgánmi združenia sú:

a) Valné zhromaždenie

b) Predstavenstvo

c) Výkonný riaditeľ

d) Stála kancelária

e) Pracovné orgány – sekcie združenia

8.2 Združenie môže podľa potreby vytvoriť rôzne stále sekcie alebo dočasné výbory, a iné pracovné a poradné skupiny združenia bez právnej subjektivity, medzi ktoré v súčasnosti patria:

a) Sekcia pre detergenty (AISE),

b) Kozmetická sekcia (Cosmetics Europe),

c) Potravinárska sekcia,

d) Tabaková sekcia,

e) Sekcia pre detskú výživu,

f) Sekcia pre ochranu duševného vlastníctva,

g) Sekcia pre potraviny na rastlinnej báze,

h) Slicpen – sekcia pre životné prostredie.

O vytvorení, zrušení, zložení, cieľoch a úlohách a iných náležitostiach výborov, sekcií alebo pracovných skupín rozhoduje predstavenstvo.

 

Článok 9

 Valné zhromaždenie

 9.1 Valné zhromaždenie členov združenia je najvyšším orgánom združenia a je tvorené zo všetkých členov združenia.

9.2 Valné zhromaždenie najmä:

a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky prípadne prijatie nových stanov združenia, ktorými sa plne nahradia doterajšie stanovy združenia,

b) volí a odvoláva členov predstavenstva,

c) schvaľuje rozpočet, účtovnú závierku a výročnú správu združenia,

d) schvaľuje audítora,

e) schvaľuje na návrh predstavenstva Štatút členských príspevkov združenia a jeho zmeny,

f) rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí, vstupe do likvidácie alebo rozdelení združenia. V prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia môže byť právnym nástupcom len iné záujmové združenie právnických osôb,

g) rozhoduje o všetkých ostatných veciach, ktoré patria do pôsobnosti iných orgánov združenia,

h) rozhoduje o prijatí osôb uvedených v bode 3.1 písm. c) za podporujúcich členov združenia za podmienok uvedených v bode 3.2 týchto stanov.

Zvolanie Valného zhromaždenia

 9.3 Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do šiestich (6) mesiacov od skončenia finančného roka. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak to považuje za potrebné, alebo ak to vyplýva z predchádzajúcich uznesení valného zhromaždenia, alebo ak ho o to písomne, s uvedením dôvodu a účelu, požiada najmenej 1/5 členov združenia. V prípade, ak ho o to písomne, s uvedením dôvodu a účelu, požiada najmenej 1/5 členov združenia, zvolá predstavenstvo mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do šiestich týždňov odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie, inak zvolá mimoriadne valné zhromaždenia na ním určený deň. Ak predstavenstvo nezvolá riadne valné zhromaždenie alebo mimoriadne valné zhromaždenie v lehotách podľa tohto bodu, je oprávnený zvolať valné zhromaždenie ktorýkoľvek člen združenia.

9.4 Predstavenstvo zasiela písomnú pozvánku všetkým členom združenia na adresu ich sídla uvedenú v Obchodnom registri najmenej 14 dní pred konaním riadneho alebo mimoriadneho valného zhromaždenia. Za dodržanie písomnej formy sa považuje aj odoslanie naskenovanej pozvánky na emailovú adresu člena vo vyššie uvedenej lehote.

9.5 Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať názov a sídlo združenia, miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia, údaj či ide o riadne alebo o mimoriadne valné zhromaždenie a program rokovania valného zhromaždenia.

9.6 Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov združenia, alebo tých dokumentov, ktoré schvaľuje valné zhromaždenie, alebo nahradenie doterajších stanov združenia, musí pozvánka obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien.

9.7 Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená voľba členov orgánov združenia, musí pozvánka obsahovať mená osôb, ohľadom ktorých je predstavenstvu známe, že budú navrhnutí za členov jednotlivých orgánov združenia.

9.8 Ak je v programe valného zhromaždenia zaradené schvaľovanie účtovnej závierky, členovia združenia budú v pozvánke upozornení na možnosť nahliadnuť do účtovnej závierky združenia v sídle združenia.

9.9 O záležitostiach, ktoré neboli uvedené na programe valného zhromaždenia možno rozhodovať len vtedy, ak sú na valnom zhromaždení prítomní všetci členovia združenia a zároveň s tým všetci členovia združenia súhlasia.

 

Organizácia Valného zhromaždenia

9.10 Člen združenia sa zúčastňuje na valnom zhromaždení prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, alebo prostredníctvom zástupcu povereného na základe plnomocenstva. Ak sa člen, ktorý vystavil zástupcovi plnomocenstvo, zúčastní valného zhromaždenia prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, na udelené plnomocenstvo sa neprihliada a zástupca nie je oprávnený sa na valnom zhromaždení zúčastniť a hlasovať. Prítomní členovia združenia sa zapisujú do listiny prítomných členov, ktorá bude tvoriť prílohu zápisnica z valného zhromaždenia a ktorá obsahuje obchodné meno, sídlo, IČO člena a údaj o štatutárnych orgánoch konajúcich v mene člena, alebo o osobách konajúcich za člena na základe plnomocenstva.

9.11 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní viac ako jedna tretina riadnych členov združenia.

9.12 Ak je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, poverený člen predstavenstva navrhne schválenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia, voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a osoby poverenej sčítavaním hlasov.

9.13 Valné zhromaždenie rozhoduje verejným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, okrem rozhodnutí podľa čl. 9 bodu 9.2 písm. f), ktoré sa schvaľujú 2/3 väčšinou všetkých členov združenia a okrem rozhodnutí podľa čl. 9 bodu 9.2 písm. h), ktoré sa schvaľujú hlasmi všetkých členov združenia. Hlasuje sa na výzvu predsedu valného zhromaždenia zodvihnutím ruky. Každý člen združenia má jeden hlas.

9.14 Zo zasadnutia valného zhromaždenia sa spisuje zápisnica. Vypracovanie zápisnice z valného zhromaždenia zabezpečí predstavenstvo do 30 dní odo dňa konania valného zhromaždenia. Pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia na zápisnici z valného zhromaždenia musí byť úradne osvedčená v prípade, ak sa rozhoduje o veciach podľa čl. 9 bodu 9.2 písm. f).

9.15 Zápisnica z valného zhromaždenia obsahuje: názov a sídlo združenia, čas a miesto konania valného zhromaždenia, meno predsedu valného zhromaždenia,  zapisovateľa, overovateľa zápisnice a osoby poverenej sčítavaním hlasov. Ďalej je v nej potrebné uviesť opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia, ako aj rozhodnutia valného zhromaždenia s uvedením výsledkov hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia.

9.16 Každý člen môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice. Predstavenstvo  je  povinné  na  žiadosť  člena bez zbytočného odkladu zaslať túto kópiu členovi na ním uvedenú adresu alebo mu ju poskytnúť  iným spôsobom podľa dohody s členom.  Náklady  na  vyhotovenie  a zaslanie kópie zápisnice z valného zhromaždenia alebo jej časti spolu s prílohami znáša združenie.

 

Článok 10

Predstavenstvo

10.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom združenia, ktoré je za svoju činnosť zodpovedné valnému zhromaždeniu združenia. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. V mene združenia sú oprávnení konať navonok samostatne predseda, podpredseda predstavenstva.

10.2 Predstavenstvo má najmenej päť členov, najviac desať. V čase medzi konaniami Valného zhromaždenia, má predstavenstvo právo kooptovať troch členov. V prípade doručenia aj štvrtého návrhu kooptácie, je predstavenstvo povinné ihneď zvolať Mimoriadne valné zhromaždenie.

10.3     Rokovania predstavenstva zvoláva a riadi predseda predstavenstva. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomných na jeho zasadnutí nadpolovičná väčšina členov predstavenstva. Každý člen predstavenstva má jeden hlas. Pokiaľ nie je v týchto stanovách stanovené inak, predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov svojich prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu a v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu. O každom zasadnutí sa spíše zápisnica, ktorá bude obsahovať opis prerokovaných bodov a prijaté rozhodnutia vrátane výsledkov hlasovania. Túto zápisnicu podpíšu všetci prítomní členovia predstavenstva.

10.4 Predseda predstavenstva môže vo výnimočnej situácii rozhodnúť, že uznesenia predstavenstva budú prijaté per rollam. Pravidlá pre prijímanie uznesení predstavenstva per rollam upraví osobitný interný predpis predstavenstva.

10.5 Člen predstavenstva môže jednorazovo, pre konkrétne zasadnutie predstavenstva poveriť svojim zastupovaním inú osobu. Člen predstavenstva má povinnosť informovať o svojom zástupcovi na zasadnutí predstavenstva predsedu predstavenstva a stálu kanceláriu združenia písomne alebo elektronickou poštou. Zastupovanie inou osobou musia schváliť všetci prítomní členovia predstavenstva.

10.6 Predstavenstvo najmä:

a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia vrátane pokynov podľa bodu 4.3.a,

b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,

c) zabezpečuje vedenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie účtovnú závierku a výročnú správu,

d) zabezpečuje vypracovanie a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrh rozpočtu združenia,

e) rozhoduje o prijatí alebo o odmietnutí uchádzača o členstvo za riadneho alebo asociovaného člena združenia alebo o predĺžení asociovaného členstva na nové obdobie,

f) rozhoduje po predchádzajúcom písomnom súhlase potenciálnej osoby o prijatí za čestného člena združenia,

g) rozhoduje o vylúčení člena združenia zo združenia,

h) ponúka osobe so zvlášť významným postavením v priemysle značkových výrobkov na Slovensku štatút čestného člena združenia,

i) vedie zoznam členov združenia s uvedením ich obchodného mena, sídla, identifikačného čísla, zápisu v registri a osôb oprávnených konať v mene člena,

j) pokiaľ valné zhromaždenie rozhodne o zrušení združenia s likvidáciou, predstavenstvo menuje likvidátora, pokiaľ likvidáciu nevykonáva predstavenstvo samo,

k) spomedzi svojich členov volí predsedu a podpredsedu predstavenstva,

l) kooptuje nových členov predstavenstva v zmysle čl. 10 bod 2 stanov,

m) predkladá valnému zhromaždeniu návrh Štatútu členských príspevkov združenia a jeho zmeny,

n) rozhoduje o zriadení, zrušení, zložení, cieľoch a úlohách a iných náležitostiach stálych, alebo dočasných sekcií, výborov, kancelárií a iných pracovných a poradných skupín združenia bez právnej subjektivity a schvaľuje nimi navrhnuté vnútorné pravidlá fungovania,

o) menuje a odvoláva výkonného riaditeľa,

p) rozhoduje o iných záležitostiach uvedených v stanovách.

10.7 Za člena predstavenstva môže byť zvolená len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

10.8 Predstavenstvo sa volí na 3 roky, vzniká dňom zvolenia fyzickej osoby za člena predstavenstva valným zhromaždením. Členstvo v predstavenstve zaniká dňom  odvolania člena predstavenstva z funkcie valným zhromaždením, vzdaním sa funkcie člena predstavenstva a to dňom kedy doručí predstavenstvu písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva, stratou spôsobilosti na právne úkony, smrťou, alebo uplynutím funkčného obdobia, pričom v tomto prípade vyprší funkčné obdobie až voľbou nového člena predstavenstva. Opätovná voľba je možná.

10.9 V prípade, že klesne počet členov pod päť, musia sa doplňujúce voľby členov Predstavenstva uskutočniť do 3 mesiacov odo dňa, kedy klesol počet. Funkčné obdobie členov Predstavenstva zvolených v doplňujúcich voľbách sa končí súčasne s funkčným obdobím ostatných členov.

 

Článok 11

Výkonný riaditeľ

 11.1 Výkonný riaditeľ Združenia je do svojej funkcie menovaný predstavenstvom Združenia. Výkonný riaditeľ nie je štatutárnym orgánom Združenia. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá predstavenstvu Združenia.

11.2 Výkonný riaditeľ je zamestnancom Združenia na plný úväzok na základe pracovnej zmluvy v súlade so Zákonníkom práce. Spôsob odmeňovania a s tým súvisiacich benefitov viažucich sa na funkciu výkonného riaditeľa určí predstavenstvo združenia.

11.3 Výkonný riaditeľ riadi Stálu kanceláriu združenia. Zodpovedá za administratívne a organizačné zabezpečenie všetkých rozhodnutí orgánov Združenia, ďalej riadi a organizuje sekcie, výbory a iné pracovné a poradné skupiny pokiaľ sú zriadené, pripravuje ich zasadnutia, zaisťuje zápisnice z ich rokovaní.

11.4 Výkonný riaditeľ je ďalej oprávnený ku všetkým právnym úkonom spojeným s vykonávaním zápisov zmien zapísaných údajov do registra záujmových združení právnických osôb (ďalej aj „register“), ako aj k ohlasovaniu údajov Okresnému úradu Bratislava. Je oprávnený najmä na podanie návrhov na zápis zmien zapísaných údajov záujmového združenia do registra záujmových združení, prevzatie oznámení o zápise zmien zapísaných údajov do registra, prevzatie oznámení o odmietnutí zápisu  do registra, podávanie námietok ako aj na zastupovanie v konaní vo veci zápisu do registra.

11.5 Výkonný riaditeľ sa zodpovedá predstavenstvu združenia a plní jeho pokyny. Na uzavretie zmlúv, ktorých jednorazová hodnota presiahne 3.500,- eur alebo ročná presiahne 7.000,- eur, je výkonný riaditeľ povinný vyžiadať si predbežný písomný súhlas predstavenstva.

11.6 Výkonný riaditeľ je oprávnený sa zúčastniť zasadnutia každého orgánu Združenia, okrem prípadov, ak predstavenstvo rozhodne inak, o čom však musí výkonného riaditeľa informovať dopredu. Výkonný riaditeľ má poradný hlas a kedykoľvek o to požiada, musí mu byť udelené slovo. Výkonný riaditeľ zároveň pôsobí ako sekretariát predstavenstva Združenia.

 

Článok 12

Stála kancelária

12.1 Stála kancelária Združenia je výkonným a administratívnym orgánom Združenia, ktorého úlohou je zabezpečovať každodenný chod združenia.

12.2 Rozhodnutie o počte a zložení zamestnancov kancelárie a spôsobe a výške odmien je v právomoci predstavenstva združenia na návrh výkonného riaditeľa.

 

Článok 13

Pracovné orgány združenia

13.1 Vznik a zánik pracovných a poradných orgánov združenia, v zmysle bodu 8.2 týchto stanov, schvaľuje podľa potreby predstavenstvo, pričom tieto pracovné orgány nie sú samostatnými právnymi subjektmi.

13.2 Cieľom pracovných orgánov je podporovať a chrániť spoločné záujmy členov v konkrétnych oblastiach. Každý riadny člen združenia môže menovať svojho zástupcu/zástupcov do ktoréhokoľvek pracovného orgánu združenia.

13.3 Pracovné orgány si stanovujú rozsah a základné princípy svojej činnosti samostatne vo svojich vlastných vnútorných stanovách, ktoré musia upraviť minimálne názov pracovného orgánu, mechanizmus rozhodovania, prijatia alebo vylúčenia členov, zastúpenie v medzinárodných organizáciách.

13.4 Pracovný orgán podáva na žiadosť predstavenstva správu, ďalej sú povinné vypracovať plán činnosti, ktoré sú súčasťou plánu činnosti združenia.

13.5 Aktivity, vyhlásenia, stanoviská a činnosti pracovných orgánov, ako aj ich jednotlivé interné dokumenty, musia byť v súlade so Stanovami, plánmi a cieľmi Združenia. Vnútorné pravidlá fungovania, ktoré si pracovné orgány navrhli, schvaľuje predstavenstvo podľa bodu 10.6 písm. n).

 

Článok 14

Hospodárenie združenia

14.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Hospodárenie uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu, ktorý na návrh predstavenstva schvaľuje valné zhromaždenie. Za hospodárenie zodpovedá predstavenstvo združenia.

14.2 Zdrojmi majetku sú najmä:

a) členské príspevky

b) dary

c) výnosy z majetku

d) iné príjmy

14.3 Všetky finančné prostriedky vložené a poskytnuté v prospech združenia, ako aj hnuteľné a nehnuteľné veci sú majetkom združenia.

14.4 Združenia zodpovedá za nesplnenie svojich povinnosti celým svojim majetkom.

14.5 Finančné prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu činnosti združenia. Predstavenstvo združenia zabezpečuje zostavenie  rozpočtu, vedenie účtovníctva, zostavenie  účtovnej závierky o výsledkoch hospodárenia a výročnej správy a prekladá návrh rozpočtu,  účtovnú závierku a výročnú správu na schválenie valnému zhromaždeniu.

14.6 Združenie je oprávnené vykonávať aj podnikateľskú činnosť, avšak len v rozsahu predmetu svojej činnosti a na základe oprávnenia na výkon tejto činnosti. Zisk z podnikateľskej činnosti musí byť po zdanení v celom rozsahu použitý na plnenie predmetu činnosti združenia, okrem výdavkov na správu združenia. Zisk z podnikateľskej činnosti združenia nesmie byť použitý v prospech členov združenia, členov jeho orgánov ani jeho zamestnancov.

14.7 Finančný rok združenia je kalendárny rok začínajúci 1. januára a končiaci 31. decembra.

 

Článok 15

Zrušenie združenia

 15.1 Združenie sa zrušuje rozhodnutím valného zhromaždenia o zrušení združenia, alebo rozhodnutím o zlúčení, splynutí, alebo rozdelení s inými záujmovými združeniami právnických osôb.

15.2 Pri zrušení združenia je nutné vykonať likvidáciu, ak majetok združenia neprechádza na právneho nástupcu. Likvidáciu vykoná predstavenstvo  ako likvidátor, alebo predstavenstvom menovaný likvidátor. Po uspokojení nárokov všetkých známych veriteľov združenia sa likvidačný zostatok rozdelí medzi členov združenia rovným dielom, pokiaľ sa členovia nedohodnú inak. Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok združenia prechádza na jeho právneho zástupcu.

15.3 Združenia zaniká výmazom z registra združení vedeného na príslušnom úrade.

 

Článok 16

Záverečné ustanovenia 

16.1 Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Valným zhromaždením združenia.

 

V Bratislave, dňa 25. júna 2020