­

Návrh zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č.658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky

Návrh zákona o ochrane nefajčiarov

Návrh zákona o tabakových výrobkov

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.217/2003 Z.z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh zákona, ktorým sa mení a doĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Návrh výnosu MPaRV SR a MZ SR, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MPaRV SR a MZ SR z 11.februára 2008 č.04650/2008-OZ, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prídavné látky v potravinách

Návrh vyhlášky MŽP SR o zálohovaní obalov na nápoje

Návrh zákona o bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 329/2007 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení neskorších predpisov

Návrh výnosu MP SR a MZ SR, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 11.februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prídavné látky v potarvinách v znení výnosu MP SR a MZ SR z 15.marca 2010 č. 08936/2010-OL

Návrh vyhlášky MF SR, ktoru sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrbiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkov a údajoch

Návrh nového Etického kódexu reklamnej praxe

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č.329/2007 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení neskorších predpisov

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2001 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Návrh výnosu MH SR, ktorým sa ustanovjú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok

Návrh výnosu MP SR a MZ SR, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a NZ SR z 11.februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prídavné látky v potravinách

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie SR č. 329/2007 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zariadenie v biocídnych výrobkov

Návrh

N A R I A D E N I E V L Á D Y

Slovenskej republiky

z…………2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. […]