pk2009

10. septembra 2015

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie SR č. 329/2007 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zariadenie v biocídnych výrobkov

Návrh N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej republiky z…………2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. […]
10. septembra 2015

Návrh výnosu MP SR a MZ SR z 25 júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky

(Návrh)   VÝNOS Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z    , ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej […]
10. septembra 2015

Návrh výnosu MP SR, ktorým sa ustanovuje spôsob užívania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu

Návrh Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z ………… č. , ktorým sa ustanovuje spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky […]
10. septembra 2015

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh Zákon z……………2009,   ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov     Národná rada […]
10. septembra 2015

Návrh zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

Návrh ZÁKON z …………….. 2009 o podmienkach uvedenia chemických látok a zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)       Národná rada Slovenskej republiky […]
10. septembra 2015

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z.z., o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

  N Á V R H   Zákon z …………. 2009,   ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení […]
10. septembra 2015

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

N Á R O D N Á   R A D A   S L O V E N S K E J   R E P U B […]
10. septembra 2015

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

N Á R O D N Á   R A D A   S L O V E N S K E J   R E P U B […]
10. septembra 2015

Návrh vyhlášky MH SR, ktoru sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť výrobkov obsahujúcich biocídny dimetyl-fumarat“

Návrh   VYHLÁŠKA   Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z …………….. 2009,   ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť výrobkov obsahujúcich biocídny dimetyl-fumarát       Ministerstvo […]
Slovenčina